Aktualizacja! – OBOWIĄZKOWE TESTY PCR PRZY WJEŹDZIE DO POLSKI!

Aktualizacja !

Dotyczy przekroczenia granicy zewnętrznej RP. 

Dzisiaj zostało opublikowane Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2021 r zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwi?zku z wyst?pieniem stanu epidemii. 

Z obowi?zku okazywania negatywnego wyniku testu na Covid zostali wył?czeni kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym, przyjeżdżaj?cy do Polski ze wschodu, czyli wszyscy, którzy przekraczaj? zewnętrzn? granicę Unii Europejskiej. 

Zmienion? wersję rozporz?dzenia znajd? Państwo tutaj:
www.dziennikustaw.gov.pl