Świadectwa kierowców – czym są i dla kogo są wydawane?

1. Świadectwa kierowców – czym są i dla kogo są wydawane?

Jest to niezbędny dokument, który powinien posiadać każdy przedsiębiorca, który zatrudnił obcokrajowca spoza UE, ponieważ musi być on wystawiony, zanim kierowca zacznie wykonywać międzynarodowe przewozy drogowe. Jest do poświadczenie, iż dany kierowca zatrudniony jest legalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy kierowca ma obowiązek okazać dany dokument na wniosek upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.

2. Kto wydaje świadectwa?

Organem, który wydaje dany dokument, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Może on zmienić go lub cofnąć, a także odmówić wydania dokumentu, jeśli nie spełnia on wymagań. Przedsiębiorca może złożyć wniosek ponowne rozpatrzenie sprawy bądź złożyć skargę do sądu. Ma na to 14 dni od otrzymania decyzji.

3. Jak uzyskać świadectwo kierowcy?

Przedsiębiorca, zatrudniający kierowcę, powinien złożyć odpowiednie dokumenty i wnioski do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na adres Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego, al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa lub wypełnić wnioski przez internet: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/174

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie świadectwa kierowcy
2. kopia licencji wspólnotowej
3. zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (druk ZZ), wraz z dokumentami:

  • kserokopią karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95 oraz posiadanego prawa jazdy,

albo

  • kserokopią prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95,

4. kserokopia dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP (do wyboru):

  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy,
  • karta pobytu czasowego wraz z decyzją wydaną przez Wojewodę, zezwalającą na pracę dla wnioskującego przedsiębiorstwa,
  • karta pobytu stałego,
  • karta Polaka,
  • zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP.

5. kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu lub dokument ZUS RCA/RSA z ostatniego miesiąca (w przypadku daty zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) starszej niż 3 miesiące),
6. kserokopia paszportu (strony z danymi kierowcy),
7. kserokopia prawa jazdy (awers i rewers),
8. dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.

Wszystkie wnioski można pobrać na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego: https://www.gov.pl/web/gitd/rodzaje-wnioskow-sk

Jeśli dokumenty okażą się niekompletne lub błędnie wypełnione GITD wyśle informację zwrotną w celu korekty bądź dołączenia brakujących dokumentów. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć brakujące lub poprawione dokumenty w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku, który może wydłużyć się do 2 miesięcy, o czym Urząd ma obowiązek poinformować.

4. Opłaty
Opłaty za świadectwo mogą różnić się w zależności od daty ważności:
• 10 zł – ważność do roku
• 15 zł – ważność do 2 lat
• 20 zł – ważność do 3 lat
• 30 zł – ważność do 4 lat
• 40 zł – ważność do 5 lat

Opłatę należy uiścić na konto Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17zł.

5. Ważne!

Po otrzymaniu dokumentu przedsiębiorstwo ma obowiązek przekazania ORYGINAŁU ŚWIADECTWA kierowcy i pouczenia go, iż dany dokument jest konieczny podczas wykonywania pracy, tj. musi mieć go zawsze przy sobie, jeśli wykonuje przewóz drogowy. Brak wymaganego lub ważnego dokumentu grozi karą grzywny w wysokości 5000 zł.

6. Zmiany

Jeśli wystąpią zmiany danych dotyczące świadectwa, przedsiębiorca musi o tym poinformować Główny Inspektorat Transportu Drogowego w ciągu 28 dni od chwili wystąpienia zmian. Ponadto, jeśli nastąpi zakończenie współpracy bądź jeśli dokument stracił ważność, również należy poinformować o tym GITD. Po rozwiązaniu umowy z kierowcą przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu blankietów A i B wystawionego świadectwa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub na stronie: https://www.biznes.gov.pl