Transport wielkogabarytowy

Czym jest pojazd nienormatywny? 

Pojazd nienormatywny to:

    • pojazd lub zespół pojazdów, którego nacisk osi wraz z ładunkiem lub nez niego, 

    • którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita z lub bez ładunku są wyższe niż te określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Parametry takiego przewozu:

Długość – nie może przekroczyć 18 m (samochód z naczepą do 16,5m);

Wysokość – łącznie z ładunkiem nie może być większa niż 4 m;

Szerokość – do 2,5 m;

Waga – masa całkowita do 42 ton.

 

Warunki niezbędne do wykonywania przewozów nienormatywnych

Przewozy ponadgabarytowe są wymagającym przedsięwzięciem logistycznym.  Przy organizacji tego rodzaju transportu należy wziąć pod uwagę nie tylko przepisy obowiązujące w ruchu drogowy czy te dotyczące parametrów przewozu. Trzeba zwrócić uwagę także na takie kwestie jak wybór środka transportu, przewoźnika, odpowiednie zaplanowanie terminów załadunków, dostaw, całej trasy przewozu z uwzględnieniem możliwych przeszkód.

 

 Warunki niezbędne do realizacji takiego przejazdu:

    • posiadanie zezwolenia na przejazd nienormatywny w odpowiedniej kategorii, który zostaw wydany przez odpowiedni do tego organ;

    • przestrzeganie warunków przejazdu, które zostały określone w zezwoleniu;

    • pilotowania całości przejazdu zgodnie z warunkami określonymi w przepisach na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym;

    • zachowania szczególnej ostrożności przez osobę kierującą pojazdem nienormatywnym. 

 

Kategorie zezwoleń na przejazdy nienormatywne 

Kategoria I 

Dotyczy pojazdów o długości, wysokości, a także naciskach osi nie większych niż dopuszczalne  oraz szerokości, która nie przekracza 3,5 m. 

Zezwolenie ważne jest 12 miesięcy i obowiązuje na drogach publicznych poza drogami ekspresowymi i autostradami. Wydawane jest przez Starostę. 

Kategoria II  

Dotyczy pojazdów, których nacisk osi i rzeczywista masa całkowita nie jest większa od dopuszczalnych, a szerokość nie przekracza 3,2 m. W zakresie długości nie mogą przekraczać 15 m  dla pojedynczego pojazdu oraz 23 metrów dla zespołu pojazdów. Wysokość nie może przekroczyć 4,3 m. 

Zezwolenie ważne jest wydawane na okres od 1 do 24 miesięcy na drogi krajowe. Upoważnieni do jego wydania są Starosta oraz Naczelnik Urzędu Celno Skarbowego. 

Kategoria III

Kategoria ta dotyczy pojazdów nienormatywnych o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większej niż dopuszczalne oraz szerokości do 3,4 m, wysokości do 4,3 m, a także długości, która nie przekracza:

    • 15 m dla pojedynczego pojazdu;

    • 23 metrów w przypadku zespołu pojazdów;

    • 30 metrów w przypadku zespołu pojazdów o skrętnych osiach.

Wydawane jest na okres od 1 do 24 miesięcy na drogach publicznych. Wydawane jest przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Naczelnika celno-skarbowego. 

Kategoria IV 

Zezwolenia z tej kategorii wydawane są na okres od 1 do 24 miesięcy. Dotyczą pojazdów nienormatywnych, na drogach publicznych, których:

    • szerokość nie przekracza 3,4 m dla drogi jednozdaniowej;

    • szerokość nie przekracza 4 metrów dla drogi dwujezdniowej;

    • długość nie przekracza 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów i 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach;

    • wysokość nie przekracza 4,3 m;

    • masa całkowita nie przekracza 60t.;

    • nacisk osi nie jest większy od dopuszczalnych. 

Zezwolenie wydawane jest przez generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Kategoria V 

Termin ważności zezwoleń w tej kategorii to albo 14 dni na jednokrotny przejazd, albo 30 dni na wielokrotny przejazd i może odbywać się tylko i wyłącznie na wyznaczonej trasie wskazanej w zezwoleniu. 

Dotyczą pojazdów nienormatywnych, których:

    • wymiary i rzeczywista masa całkowita jest większa niż ta wymieniona w kategoriach od I do IV;

    • nacisk ich osi przekracza dopuszczalne wielkości. 

Zezwolenie wydawane jest przez generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz prezydenta miasta na prawach powiatu. 

Źródło: gov.pl

 

Pozdrawiamy, zespół Tachoinfo