Wynagrodzenie kierowców po 19.08.2023 r.

Zmiany w zakresie wynagradzania kierowców w ruchu międzynarodowym od 19.08. 2023 r.

Niedawno pisaliśmy o tym, że Sejm ostatecznie przyjął ustawę o delegowaniu w transporcie drogowym, która implementuje do prawa krajowego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne 
w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

Ponadto co bardzo istotne ustawa w odrębnych aktach prawnych wprowadza szereg rozwiązań w zakresie:

  • uproszczenia zasad obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne kierowców w transporcie międzynarodowym oraz wyliczania zaliczki na ich podatek dochodowy. Wprowadza się jednolite odliczenia w wysokości 60 euro (ZUS) i 20 euro (PIT) za każdy dzień pobytu kierowcy poza granicą.
  • wprowadza się możliwość odliczania od podstawy ZUS i PIT wypłacanych kierowcy zwrotu kosztów z tytułu: noclegu poza pojazdem podczas odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku oraz rekompensaty za skrócony tygodniowy odpoczynek, podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy
    , niezbędnych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb w wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez kierowcę, korzystania z urządzeń sanitarnych określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług oferowanych  w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w krajach do których kierowca został oddelegowany. 
  • wprowadza się możliwość wypłaty wynagrodzenia kierowcom w dwóch ratach i ustalonych z góry terminach. Pierwsza rata może być płatna z dołu, ale musi zostać wypłacona nie później niż 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, druga natomiast niezwłocznie po ustaleniu pełnego wynagrodzenia nie później niż do 21 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Ustawa określa także wysokość pierwszej raty należnej kierowcom-kwota ta nie może być niższa niż prognozowane na dany rok przeciętne wynagrodzenie.
  • usuwa się obowiązek przygotowywania harmonogramów czasu pracy dla kierowców, którzy wykonują zadania służbowe w ramach przewozów rzeczy i okazjonalnych przewozów pasażerskich.
  • wprowadza się możliwość zakazania przez pracodawcę pozostawania kierowcy w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym na podstawie którego podejmowane są inne działania zarobkowe przez kierowcę. Musi to być uzasadnione względami bezpieczeństwa w transporcie drogowym lub koniecznością przestrzegania przepisów socjalnych w transporcie drogowym.

Wynagrodzenia kierowców po 19 sierpnia 2023 r. 

W dzisiejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu kwestii wynagrodzeń i sposobie ich naliczania po zmianie przepisów. Zrozumienie
i poprawne rozliczenia są istotne nie tylko w kwestii wynagradzania kierowców, ale także m.in. kosztów pracodawcy. 

Od 19 sierpnia dla kierowców w ruchu międzynarodowym stosuje się ujednolicone, wyższe kwoty wirtualnych diet bez względu na kraj na terenie, którego wykonywane są operacje transportowe.

  •  60 euro – kwota obniżająca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą (ważne – do zastosowania obniżenia miesięczny przychód kierowcy nie może być niższy niż przeciętna wartość wynagrodzenia 6935 zł);
  • 20 euro – nowa ujednolicona kwota obniżająca podstawę podatku dochodowego (PIT) w stałej wysokości za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą. 

W przeciwieństwie do dotychczasowych zasad od teraz wirtualne diety naliczane będą od momentu wyjazdu do powrotu kierowcy do Polski łącznie. Nie można naliczać wirtualnych diet podczas urlopu lub zwolnienia chorobowego kierowców. 

OBNIŻENIE KOSZTÓW PRACODAWCY W PRAKTYCE

Wprowadzone rozwiązania to OSZCZĘDNOŚĆ nawet do kilkuset złotych miesięcznie kosztów ZUS dla pracodawców przy zachowaniu wynagrodzenia netto kierowców na dotychczasowym poziomie.

Opracowaliśmy symulacje zmian kosztów pracowniczych w dwóch przypadkach przy założeniu, że kierowca jeździ w systemie 3/1, a kurs euro wynosi 4,44 zł dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia. 

Koszty przedstawiają poniższe tabele.

UMOWA O PRACĘ, ZLECENIE

Zwrot nieudokumentowanych kosztów sanitariatów zwolniony z podatku i ZUS. Co to oznacza w praktyce?

Nowe przepisy mówią o możliwości wprowadzenia nieopodatkowanego i nieoskładkowanego świadczenia za korzystanie z sanitariatów (toalety,prysznice) na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów za usługi tego typu oferowane w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych na terenie państw gdzie kierowca realizuje obowiązki służbowe. 

Daje to możliwość wypłacenia kierowcy kilku euro dziennie bez pomniejszenia ZUS 

i opodatkowania, tym samym zmniejsza się koszt pracodawcy związany z zatrudnieniem pracownika. Bardzo ważną kwestią jest zachowanie zdrowego rozsądku oraz zweryfikowanie faktycznych cen sanitariatów, tak żeby nieopodatkowana kwota była jak najbardziej realna. Przepis ten niewątpliwie umożliwia optymalizację kosztów pracowniczych. 

W tym przypadku również należy pamiętać, że zapisy dotyczą kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie czyli 6935 zł. 

Zwrot udokumentowanych kosztów podlegający zwolnieniu PIT i ZUS

Zapis ten dotyczy zwolnienia z podatku i składek należności zwracanych kierowcom z tytułu poniesionych kosztów na: nocleg w przypadku tygodniowego regularnego okresu odpoczynku , podróży środkami transportu innymi niż pojazdy będące w dyspozycji pracodawcy do miejsca  w którym kierowca rozpocznie przewóz oraz inne niezbędne, udokumentowane wydatki. 

Podobnie jak wyżej zapisy dotyczą kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie czyli 6935 zł. 

Terminy wynagrodzeń kierowców, nowe zasady.

Dla kierowców wykonujących przewozy objęte delegowaniem ustawodawca przewiduje możliwość wypłaty wynagrodzenia w dwóch ratach
z których;

    • pierwsza zostaje wypłacona maksymalnie do 10tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego (z dołu) i tu w zależności:

    • jeśli miesięczny przychód kierowcy jest niższy niż przeciętna wartość wynagrodzenia 

w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

    • jeśli przychód kierowcy jest wyższy niż kwota przeciętnego wynagrodzenia, pierwsza rata musi zostać wypłacona co najmniej w wysokości przeciętnego wynagrodzenia tj 6935 zł. 

    • druga rata, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia kierowcy, nie później niż do 21 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 

Zastosowanie tych zapisów należy poprzedzić odpowiednimi zmianami w dokumentacji kadrowo płacowej w firmie. 

Należy pamiętać, że możliwość wypłaty wynagrodzenia w dwóch terminach dotyczy tylko  kierowców delegowanych. Kontrowersyjny, ale jednak obowiązujący zapis odnośnie kierowców wykonujących transport międzynarodowy nie objęty delegowaniem (tranzyt, przewozy bilateralne) mówi wprost, że należy im wypłacać wynagrodzenie za pracę najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca. 

Pakiet Mobilności 2023 – nowe możliwości i wyzwania dla właścicieli firm transportowych.

Ujednolicenie przepisów to szereg udogodnień dla pracodawców związanych ze sposobem naliczania wynagrodzeń, ale również ogromne wyzwanie związane z poprawnością wykonywania tych rozliczeń. Zawiłość przepisów i brak precyzyjnych określeń w niektórych obszarach wpływa na ryzyko popełnienia błędów i poniesienia konsekwencji finansowych związanych z błędnym naliczaniem składek i podatków. Powierzenie obowiązków kadrowych zespołowi doświadczonych pracowników zdejmuje ciężar odpowiedzialności związany z tym wyzwaniem i powala na skupienie się na rozwijaniu firmy bez konieczności śledzenia zawiłości prawnych związanych 

z Pakietem Mobilności i jego kolejnymi etapami. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą kadrową i kontaktu w celu omówienia oferty i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb Państwa firmy. 

link:   https://tachoinfo.pl/oferta/kadry-i-place.html

Pozdrawiamy, zespół Tachoinfo