Zarządzający transportem

1. Zarządzający transportem.

ZARZĄDZAJĄCY TRANSPORTEM to „osoba fizyczna zatrudniona przez przedsiębiorcę lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, ta osoba fizyczna lub, w razie potrzeby, inna osoba fizyczna wyznaczona przez tego przedsiębiorcę na podstawie umowy, zarządzająca w sposób rzeczywisty i ciągły operacjami transportowymi przedsiębiorcy”- oznacza to, że jeśli przewoźnik sam ma do tego kompetencje może być zarządzającym transportem, a jeśli ich nie posiada, może wyznaczyć do tego inną osobą, która posiada certyfikat kompetencji zawodowych. Może nim zostać np. pracownik, dyrektor lub udziałowiec, czyli osoby, które mają rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem. W przypadku braku odpowiedniej osoby w przedsiębiorstwie można zlecić zadania zarządzającego transportem na mocy umowy, w której należy sprecyzować zadania, w szczególności:

 • utrzymanie i konserwację pojazdów
 • sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księgowość,
 • przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i  pojazdom
 • sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem

Należy pamiętać, że w przypadku umowy cywilno-prawnej zarządzający może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów.

Osoba wyznaczona na zarządzającego transportem musi spełnić trzy warunki:

 • dobra reputacja
 • posiadać certyfikat kompetencji zawodowych CPC
 • posiadać miejsce zamieszkania na terenie wspólnoty UE

2. Dobra reputacja

Jednym z podstawowych wymogów nakładanych na zarządzającego transportem jest DOBRA REPUTACJA. Obowiązkiem zarządzającego jest cieszyć się dobrą reputacją zarówno w czasie zgłaszania do licencji, jak i przez cały czas wykonywania swoich obowiązków.

W trakcie kontroli na zarządzającego może zostać nałożona kara pieniężna od 200 zł do 2 tys. zł(nie większa niż 3 tys. zł). Naruszenia podzielone są na poważne (PN), bardzo poważne (BPN) i najpoważniejsze (NN) i mogą skutkować utratą dobrej reputacji oraz utratą uprawnień. GITD ma możliwość nałożenia kary w trybie administracyjnym, oznacza to, że wystarczy ustalenie faktu naruszenia prawa, żeby nałożyć na zarządzającego transportem karę pieniężną.

W przypadku utraty dobrej reputacji można ją ponownie odzyskać dopiero po tzw. zatarciu skazania tzn. kiedy skazanie za przestępstwo zostanie uznane za niebyłe.

Warunki, jakie należy spełnić, aby odzyskać zdolność do kierowania operacjami transportowymi:

 • ustanie przesłanek będących podstawą do stwierdzenia niezdolności;
 • upłynięcie roku od daty utraty zdolności;
 • złożenie wniosku przez zarządzającego;
 • odbycie trwającego co najmniej trzy miesiące szkolenia mającego na celu;
 • potwierdzenie kompetencji zawodowych zarządzającego transportem lub;
 • złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną.

Dobrą reputację można stracić, jeżeli zarządzający transportem:

        dopuści naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w następujących dziedzinach:

 • prawo handlowe;
 • prawo upadłościowe;
 • płace i warunki zatrudnienia w zawodzie;
 • prawo o ruchu drogowym;
 • odpowiedzialność zawodowa;
 • handel ludźmi lub narkotykami;
 • prawo podatkowe.

  został skazany za poważne przestępstwa lub nałożono na niego sankcje za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących w szczególności:
 • czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i  używania urządzeń kontrolnych;
 • maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym;
 • kwalifikacji wstępnej i  ustawicznego kształcenia kierowców;
 • badań technicznych w  celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w  tym obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych;
 • dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub, w odpowiednim przypadku, dostępu do rynku przewozu drogowego osób;
 • bezpieczeństwa w  drogowym przewozie towarów niebezpiecznych;
 • instalacji i  używania ograniczników prędkości w  niektórych rodzajach pojazdów;
 • praw jazdy;
 • dostępu do zawodu;
 • transportu zwierząt;
 • delegowania pracowników w transporcie drogowym;
 • prawa właściwego dla zobowiązań umownych;
 • kabotażu.

3. Certyfikat kompetencji zawodowych.
Certyfikat kompetencji zawodowych obejmuje zakres dziedzin:

 • prawo cywilne;
 • prawo handlowe;
 • prawo socjalne;
 • prawo podatkowe;
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa;
 • dostęp do rynku;
 • normy techniczne i techniczne aspekty działalności;
 • bezpieczeństwo drogowe.

Szczegółowe rozwinięcie zagadnień oraz informacje o najbliższych egzaminach można znaleźć na stronie Instytutu Transportu Drogowego: https://www.its.waw.pl/9849,pl,Certyfikacja-Przewoznikow-Drogowych.html

4. Jak zgłosić zarządzającego transportem?
Po wybraniu zarządzającego transportem obowiązkiem przedsiębiorcy jest powiadomienie na piśmie lub w postaci elektronicznego dokumentu, odpowiednich organów. Zgłoszenie wszystkich zmian, w tym także zmiany osoby zarządzającej transportem, musi nastąpić nie później niż w ciągu 28 dni od daty powstania zmiany. Nie dotrzymanie tego terminu może skutkować wszczęciem procedury cofnięcia licencji z powodu niespełnienia ustawowego obowiązku.

5. Zmiany od 21 maja 2022 roku.
Od 21 maja 2022 firmy posiadające busy o masie o DMC pow. 2,5t muszą posiadać licencję transportową. Licencja ta dotyczy tylko transportu międzynarodowego. W przewozach krajowych i tych wykonywanych na potrzeby własne, nic się nie zmieniło. Żeby uzyskać licencję na busa od 2,5t do 3,5t obowiązkiem jest wyznaczenie zarządzającego transportem.

Jeśli masz pytania w kwestii zarządzającego transportem, chcesz dowiedzieć się więcej o dobrej reputacji czy certyfikacie kompetencji zawodowych – skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. 

Pozdrawiamy, zespół Tachoinfo 

źródła:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0051:0071:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A249%3AFULL
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011251371/U/D20011371Lj.pdf