Co dla Pracodawców i Pracowników oznacza zakończenie obowiązywania tzw. specustawy Covidowej?

30.06.2023 był ostatnim dniem stanu zagrożenia epidemicznego!

Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołano na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028).  

Co dla Pracodawców i Pracowników oznacza zakończenie obowiązywania tzw. specustawy Covidowej?

  • Przestaje obowiązywać art. 15gc dotyczący Udzielenia urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów
  • Powraca obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników, którym podlegają na podstawie art. 229 Kodeksu Pracy – pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
  • Powraca obowiązek przeprowadzania szkolenia okresowego w zakresie BHP  – pracownik i pracodawca obowiązani są wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni*
  • Powracają zasady ochrony wynagrodzenia sprzed pandemii (zwłaszcza z umów tzw. cywilnoprawnych)
  • Odprawy wypłacane będą na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie przepisów specustawy
  • Rozwiązania stosunku pracy znów będą skuteczne po dwukrotnym niepodjęciu listu przez pracownika od operatora pocztowego.

* Trwają prace nad Ustawą o świadczeniu wspierającym, której projekt zakłada wydłużenie terminu do 180 dni. Obecnie Senat RP dnia 23-06-2023  skierował projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Źródło:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 czerwca 2023 r w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2023 poz. 1118)

USTAWAz dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu wspierającym[1]) – Art. 56.