Czas pracy kierowców – zmiany przepisów w związku z koronawirusem

Europejskie kraje decyduj? się na rozluźnienie dotycz?ce czasów pracy i odpoczynków kierowców w zwi?zku z trudn? sytuacj? wywołan? przez korona-wirusa. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

POLSKA – wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania niektórych przepisów w stosunku do kierowców wykonuj?cych międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy – podał Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Zgodnie z przewidzianymi odstępstwami:

– dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin,

– tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin,

– ł?czny czas prowadzenia pojazdu w ci?gu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin,

– po okresie prowadzenia pojazdu trwaj?cym 5,5 godziny kierowcy przysługuje ci?gła przerwa trwaj?ca co najmniej czterdzieści pięć minut.

 

Zmiany wchodz? w życie 18.03.2020 i będ? obowi?zywać do 16 kwietnia 2020 roku.

Przypominamy, że zgodnie z artykułem 12 Rozporz?dzenia WE 561/2006 kierowca powinien wskazać powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urz?dzenia rejestruj?cego lub na wydruku z urz?dzenia rejestruj?cego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalaj?cego na postój.

———————————-

HISZPANIA – zdecydowano się wprowadzić odstępstwa od obowi?zuj?cych przepisów w sektorze transportu. Hiszpania zawiesza obowi?zek stosowania się do czasów pracy.

Hiszpanie wprowadzili:

1. Odstępstwa od norm czasu pracy, przerw i odpoczynków

Pocz?wszy od dnia 10 marca, na okres maksymalnie 30 dni w Hiszpanii wprowadzono wyj?tki od stosowania przepisów dotycz?cych norm czasu pracy, przerw i odpoczynków. Wył?czenie będzie miało zastosowanie, o ile transport lub jego część przebiegać będ? przez strefy ryzyka. Na chwilę obecn? s? to m.in.:

a) Hiszpania: wspólnoty autonomiczne Madrytu i La Rioja, gminy Labastida-Bastida i Vitoria-Gasteiz (Kraj Basków) oraz Miranda de Ebro (Kastylia i Leon);

b) Włochy – cały kraj;

c) Francja – Haut-Rhin (Grand Est) oraz l’Oise (Hauts-de-France)

d) Niemcy – Heinsberg (Nadrenia Północna-Westfalia)

Strefy ryzyka mog? zostać powiększone o kolejne terytoria.

Generalnie odstępstwa maj? zastosowanie w kraju, w którym zostały wprowadzone na okres maksymalnie 30 dni. Natomiast rozwi?zaniem może być art. 12 Rozporz?dzenia WE 561/2006.

Kierowca powinien posiadać przy sobie opisany wydruk z nagłówkiem: El Boletín Oficial del Estado. DGT. 13.03.2020.

Można mieć przy sobie wydrukowane hiszpańskie rozporz?dzenie zwalniaj?ce ze stosowania przepisów, ale zgodnie z regulacjami UE, wszystkie państwa członkowskie, które wprowadzaj? odstępstwa, informuj? o tym pozostałe kraje Wspólnoty.

———————————-

DANIA – w odpowiedzi na apele krajowych organizacji handlowych zdecydował się na tymczasowe rozluźnienie przepisów reguluj?cych czas pracy i odpoczynku.

W zwi?zku ze zmian? zachowań zakupowych w Danii spowodowan? pandemi? koronawirusa, duńskie Ministerstwo Transportu postanowiło w zeszły pi?tek zawiesić obowi?zywanie przepisów dotycz?cych czasu pracy i odpoczynku kierowców. To reakcja na apel stowarzyszeń handlowych, które zaczęły uskarżać się na w?skie gardła w łańcuchach dostaw.

Duńskie Ministerstwo Transportu, przez okres 10 dni, tj. do 23 marca, zwalnia branżę transportow? ze stosowania się do art. 8 ust. 6 Rozporz?dzenia (WE) nr 561/2006. Zwolnienie dotyczy zatem regularnego 45-godzinnego odpoczynku, a także skróconego 24-godzinnego odpoczynku. Zwolnienie dotyczy dostaw artykułów spożywczych do branży detalicznej.

———————————-

NORWEGIA – 13.03.2019 zawiesiła przepisy o czasie pracy i odpoczynku kierowców. W tym kraju zwolnienie będzie obowi?zywało przez 30 dni i dotyczy przewozów żywności, lekarstw i innych artykułów pierwszej potrzeby do sklepów i aptek. Zniesione zostały obowi?zki określone w art. 6 i 8 rozporz?dzenia (WE) nr 561/2006

———————————-

BELGIA – nie będzie tymczasowo karać za naruszenia czasu pracy kierowcy. Musz? zostać spełnione ściśle określone wyj?tki.

Zgodnie z decyzj? belgijskiego ministra transportu, kierowcy przewoż?cy żywność, leki i inne niezbędne produkty do sklepów i aptek nie będ? karani za naruszenie czasu pracy i odpoczynku. Zawieszenie egzekwowania przepisów o czasie pracy potrwa w Belgii do 18 marca i jest wynikiem sytuacji spowodowanej przez koronawirus.

Tymczasowe zniesienie egzekwowania czasu pracy i odpoczynków obowi?zuje od soboty 14 marca przez 5 dni – do 18 marca, do godz. 23:59.

Co istotne dotyczy tylko czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców bior?cych udział w transporcie żywności, lekarstw i innych artykułów niezbędnych do życia w celu zaopatrzenia sklepów i aptek.

Kierowcy, o których mowa, musz? podać na odwrocie swoich wykresówek z tachografów lub wydruków powód, dla którego przekraczaj? normalnie dozwolone limity. To typowy zwyczaj w sytuacjach awaryjnych

———————————-

SZWECJA – 16.03.2020 roku wprowadzono ulgę dla kierowców autobusów i ciężarówek. Oznacza to, że kierowcy przez 30 dni mog? odbierać 9-godzinny odpoczynek w ci?gu 24- godzin. Ponadto każdy tygodniowy odpoczynek można skrócić do 24 godzin.

Zgodnie z zaleceniami ministerstwa kopię dokumentu z odstępstwami należy wydrukować i posiadać przy sobie w przypadku kontroli.

———————————-

AUSTRIA – 16.03.2020 roku wydano rozporz?dzenie uchylaj?ce przepisy dotycz?ce czasu prowadzenia i odpoczynków w transporcie drogowym. Zgodnie z rozporz?dzeniem egzekwowanie przepisów zostaje zawieszone na okres do 30 dni, aby zagwarantować ci?głość dostaw i zaopatrzenia dla ludności i przedsiębiorstw.

———————————-

CZECHY – zawiesiły przepisy dotycz?ce czasu pracy kierowców.  Zawieszenie norm utrzyma się do 16 kwietnia i ma ułatwić zaopatrzenie w żywność oraz leki.

———————————-

ZAKAZY RUCHU

Austria – władze regionu zdecydowały o zawieszeniu całego weekendowego zakazu ruchu pojazdów ciężarowych na przełęczy Brenner. Ograniczenie zostało zawieszone do 29 marca. Zrezygnowano również z planowanej na 16 marca odprawy blokowej na przejściu granicznym w Kufstein Nord. Zniesienie zakazu ruchu dotyczy „niezbędnych przejazdów” w celu transportu wszystkich towarów, a także przejazdów pustych.

Węgry – zawieszaj? zakaz ruchu w całym kraju. Weekendowe ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych zostały zawieszone do odwołania, aby zapewnić niezakłócon? dostawę towarów, pojazdy te mog? teraz jeździć na węgierskich drogach w sobotę i niedzielę.

Hiszpania – Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego (DGT) zawiesiła zakazy ruchu dla ciężarówek od 14 do 28 marca z możliwości? przedłużenia. Zniesienie zakazów stanowi środek gwarantuj?cy dostawę podstawowych towarów do miast.

Włochy – znosz? zakazy ruchu. W najbliższ? niedzielę 22 marca pojazdy ciężarowe będ? mogły jeździć po włoskich drogach. Minister infrastruktury i transportu Paola De Micheli zawiesiła obowi?zywanie kalendarza świ?tecznych zakazów dla samochodów ciężarowych. Resort zawiesił już przed ubiegłym weekendem obowi?zywanie niedzielnych zakazów ruchu samochodów ciężarowych na dwa tygodnie. Oznacza to, że jeszcze w najbliższ? niedzielę (22 marca) ciężarówki będ? mogły jeździć po włoskich drogach. Co więcej, wiele wskazuje na to, że zakaz ruchu może zostać później zniesiony na dłuższy czas. O tym jednak ma informować dopiero kolejny dekret ministerialny.