Dyrektywa o jawności płac i równych zasadach wynagradzania kobiet i mężczyzn ma wejść w życie jeszcze w 2023 roku!

Dyrektywa o jawności płac i równych zasadach wynagradzania kobiet i mężczyzn ma wejść w życie jeszcze w 2023 roku!

10 maja 2023 Parlament Europejski przyjął Dyrektywę o równych zasadach wynagradzania kobiet i mężczyzn. Co za tym idzie możemy się spodziewać kolejnej implementacji do Polskiego prawodawstwa.

Dyrektywa ustanawia minimalne wymogi służące wzmocnieniu stosowania zasady równego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości oraz skuteczniejszych mechanizmów egzekwowania.

Zakres obowiązywania i kluczowe założenia Dyrektywy, które będą rodzić nowe obowiązki dla Pracodawców to przede wszystkim:

  • Ma zastosowanie w odniesieniu do pracodawców w sektorze publicznym i prywatnym, do wszystkich pracowników związanych umową   o pracę lub pozostających w innym stosunku pracy,
  • Publikowanie w ogłoszeniu o naborze lub przekazywanie osobie ubiegającej się o zatrudnienie informacji o początkowym poziomie wynagrodzenia lub przedziale wynagrodzenia przed rozmową kwalifikacyjną,
  • Pracownicy mają prawo do otrzymywania informacji dotyczących ich indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średniego poziomu wynagrodzenia, w podziale na płeć a Pracodawca zapewnia swoim pracownikom łatwy dostęp do opisu kryteriów stosowanych do określania poziomów wynagrodzenia i rozwoju kariery zawodowej pracowników,
  • Wprowadza obowiązek sprawozdawczości do podmiotu monitorującego w szczególności dla Pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników oraz nakłada obowiązek publikacji informacji, w ujęciu rocznym, na stronie internetowej w sposób przyjazny dla użytkownika lub udostępnienia ich publicznie w inny sposób,
  • Ochrona praw pracowników oraz prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia,
  • Do Pracodawcy (pozwanego) należy udowodnienie, że bezpośrednia lub pośrednia dyskryminacja w związku z wynagrodzeniem nie miała miejsca,
  •  Termin przedawnienia będzie wynosił co najmniej trzy lata.  

Źródło:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania