FINLANDIA – PŁACA MINIMALNA

Z dniem 1 września 2017 nałożony został obowi?zek zgłaszania pracowników przed wykonywaniem pracy na terenie Finlandii, w niektórych przypadkach wymagny jest również przedstawiciel. Zgłaszanie pracowników oraz rozliczanie płacy minimalnej ma zastosowanie do przewozów kabotażowych, jak i innych przewozów miedzynarodowych, kiedy odbiorca znajduje się na terenie Finlandii.

 

Wymogi, które trzeba spełnić:

  • zgłoszenie kierowcy w systemie Tyosuojelu,

  • przedstawiciel na terenie Finlandii – w przypadku oddelegowania kierowcy na okres dłuższy niż 10 dni roboczych,

Dokumentacja w pojeździe:

  • umowa o pracę oraz wydrukowane oddelegowanie (w przypadku kierowców spoza UE – również pozwolenie na pracę i pobyt).

 

Przedstawicielstwo:

W przypadku oddelegowania pracownika do Finlandii na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych nie ma obowi?zku posiadania przedstawciela. Podczas obliczania okresu delegowania pracowników, będzie brany pod uwagę dany okres delegowania oraz wszystkie inne okresy w ci?gu czterech miesięcy wstecz. Przedstawicielem może być osoba prawna lub fizyczna – czyli może to być klient z Finlandii. Przedstawiciel musi posiadać upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorstwa w s?dzie.