FRANCJA: Wyższe kary za niedopełnienie obowiązku płacy minimalnej.

Francuski Sejm przychylił się do projektu zmian przepisów dotycz?cych kar administracyjnych nakładanych przez Inspekcję Pracy za uchybienia względem Kodeksu Pracy, zwłaszcza w zakresie przepisów o delegowaniu pracowników.

Polskiego przewoźnika bed? dotyczyć w szczególności przepisy o delegowaniu pracowników oraz wymogi z nimi zwi?zne, tj. przedstawiciel, umowa o pracę, wypłata francuskiego wynagrodzenia wraz z dodatkami, zgłoszenie kierowcy.

Nowe przepisy zaczn? obowi?zywać najdalej za rok, ponieważ właśnie tyle Francuski Rz?d ma na wprowadzenie zmian do Kodeksu Pracy.

Zmiany w taryfikatorze kar administaryjnych:

  • z 2 tys.. do 3 tys. euro od jednego pracownika za jedno naruszenie,
  • z 4 tys.. do 6 tys. euro w przypadku ponownych naruszeń w ci?gu 2 lat (obecnie jest to 1 rok) od dnia pierwszej kary.
  • Suma kar nie może przekroczyć 500 tys. euro.