Francja – złagodzenie przepisów czasu pracy oraz dodatkowe obowiązki dla kierowców

W zwi?zku epidemi? koronawirusa Francuzi znieśli weekendowe i świ?teczne zakazy ruchu pojazdów o DMC powyżej 7,5 tony na 30 dni, czyli do 20 kwietnia br. Francja jako kolejny europejski kraj zdecydowała się na odstępstwa dotycz?ce czasów pracy i odpoczynków kierowców. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

  • Wydłużenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu, w granicach 10 godzin na dzień lub 11 godzin dziennie dwa razy w tygodniu;
  • Wydłużenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, w granicach 60 godzin tygodniowo i 102 godzin w ci?gu dwóch kolejnych tygodni, pod warunkiem że wydłużenia te s? zgodne z przepisami prawnymi i wykonawczymi dotycz?cymi czasu pracy i odpoczynku maj?cymi zastosowanie w dla kierowców.

20 marca francuski rz?d opublikował dekret wprowadzaj?cy szereg obowi?zków dla operatorów transportu publicznego  oraz obostrzeń dla drogowych przewozów towarów.

Dla kierowców:
• Kierowcy oraz personel załadunku i rozładunku musz? przestrzegać zasad higieny i dystansu społecznego
• Z uwagi na nakaz utrzymania ‘dystansu społecznego’ transport z podwójnymi załogami nie jest już dozwolony
• Kierowca musi mieć zapas wody, ręczników jednorazowych i mydła, które można zast?pić żelem dezynfekuj?cym na bazie alkoholu
• Jeśli powyższe elementy znajduj? się w ciężarówce, nie można odmówić kierowcom dostępu do sanitariatów w miejscu załadunku lub rozładunku

Dla firm:
• Miejsca załadunku i rozładunku należy również zaopatrzyć w mydło i wodę lub żel wodno-alkoholowy. Jeśli kierowcy spełniaj? warunki higieny, musz? mieć dostęp do urz?dzeń do mycia i mydła lub żelu wodno-alkoholowego w tych miejscach
• Dostawa i podpis dokumentów transportowych odbywa się bez kontaktu między ludźmi
• Dostawa odbywa się w miejscu wyznaczonym przez klienta i jest wskazana w dokumencie przewozowym

Przypominamy również, że kierowcy ciężarówek musz? mieć we Francji ze sob? wypełniony certyfikat, który można pobrać pod tym adrresem https://www.transportinnood.nl/nieuwsbrief/20200319_corona/fr-entry-exit2-pages.pdf. Co więcej, kierowca musi wypełnić taki formularz każdego dnia pobytu we Francji, zawsze posiadaj?c egzemplarz z aktualn? dat?. Jeśli nie, może otrzymać mandat.

Zaleca się także aby kierowcy mieli przy sobie wypełniony dokument, dostępny pod tym linkiem: https://www.fntr.fr/sites/default/files/2020-03/Attestation%20DEFINITIVE_2.docx