HISZPANIA: Zakaz 45-godzinnego odpoczynku w kabinie odwleczony w czasie.

Hiszpańskie Ministerstwo Transportu pod koniec stycznia informowało o zamiarze wprowadzenia zakazu odbywania regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu. Zakaz miał wejść w życie 1 lipca 2018 r. jednak ten termin uległ zmianie.

Hiszpania pracowała nad rozporz?dzeniem wykonawczym do ustawy o transporcie drogowym (ROTT), które miało wprowadzić zakaz odbierania wcześniej wspomnianych odpoczynków. Owe rozporzadzenie miało być opublikowane w I kwartale 2018 r. i wprowadzone 1 lipca 2018 r. Data ta jednak uległa przesunięciu – przepisy ROTT oraz zakaz odbywania tygodniowych odpoczynków w kabinie ma wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2019 r.

Zakaz został odwleczony w czasie z powodu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który traktował o dostępie do zawodu przewoźnika. Hiszpania ma za zadanie dostosować wewnętrzne, krajowe przepisy do unijnych. Wspomniany wcześniej Trybunał uznał wymogi Hiszpanów za naruszaj?ce Rozporz?dzenie (WE) nr 1071/2009, które ustanawia wspólne zasady co do warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Na dzień dzisiejszy, aby uzyskać zgodę na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego w Hiszpani, konieczne jest, m.in. posiadanie co najmniej trzech pojazdów.