Holandia. Nowe wymagania dotyczące przewoźników.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Niderlandzkie Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia z dniem 1 marca 2020 roku wprowadzone zostan? obowi?zkowe, elektroniczne oddelegowania kierowców do pracy w Holandii.


Każdorazowe zgłoszenia będ? konieczne w przypadku przewozów kabotażowych, oraz za- lub rozładunku na terenie Holandii. Zwolnione z tego obowi?zku zostan? jedynie przejazdy tranzytowe.

Zgłoszeń będzie można dokonać na dedykowanej stronie internetowej dostępnej pod adresem – meldloket.postedworkers.nl

Do wykonania oddelegowania niezbędne będ? następuj?ce informacje:

tożsamość osoby składaj?cej powiadomienie;

dane firmy;

  • osoba kontaktowa w Holandii, zgodnie z art. 7 WagwEU;
  • dane klienta (usługobiorcy);
  • sektor, w którym będzie wykonywana praca w Holandii;
  • adres / miejsce, w którym będzie wykonywana praca;
  • przybliżony czas pracy;
  • tożsamość osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia / płacy;
  • tożsamość pracownika;
  • deklaracja A1 wskazuj?ca, gdzie opłacane s? składki na ubezpieczenie społeczne pracownika.


Szczegółowe informacje w języku angielskim można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia – english.postedworkers.nl