Karta kwalifikacji + Odebranie prawa jazdy za manipulacje

Karta kwalifikacji kierowcy

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadzi nowy dokument. Karta kwalifikacji kierowcy pozwoli kierowcom odbywać kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia okresowe przez internet. Wprowadzona zostanie również cyfryzacja dokumentów m.in. badań lekarskich i psychologicznych. Kierowcy zagraniczni bez polskiego prawa jazdy i braku możliwości jego otrzymania, będ? zobowi?zani do posiadania karty kwalifikacji kierowcy.

Poinformujemy Państwa o terminie wprowadzenia oraz sposobie uzyskania karty.

Źródło: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1508_u.htm


Zatrzymanie prawa jazdy za manipulowanie tachografem.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w Art. 1 pkt 4 i 5 znajduje się zapis, że za manipulowanie tachografem oprócz kary grzywny kierowcy grozi również odebranie prawa jazdy na okres do 3 miesięcy.

Za manipulowanie tachografem rozumie się:

– wykonywaniu przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf przez kierowcę nieposiadaj?cego własnej, ważnej karty kierowcy lub wykresówki,
– posługiwaniu się przez kierowcę kart? kierowcy, która nie jest jego własn? kart?, lub posługiwaniu się więcej niż jedn? własn? kart? kierowcy, lub posługiwaniu się przez kierowcę wykresówk?, która nie jest jego własn?, lub jednoczesnym używaniu kilku wykresówek przez kierowcę, lub
– korzystaniu przez kierowcę z niedozwolonego urz?dzenia lub przedmiotu umożliwiaj?cego lub powoduj?cego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf;”

Poinformujemy Państwa o opublikowaniu ustawy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy–prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw2