KREPTD: Kontrole dobrej reputacji.

Pod koniec ubiegłego roku w Polsce uruchomiony został Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), w obliczu którego na znaczeniu zyskały kontrole dobrej reputacji przewoźników. Jej utrata to obecnie jedno z poważniejszych zagrożeń dla firm transportowych.

Obecnie, nowym zasadom podlegaj? już wszystkie naruszenia popełnione w roku ubiegłym oraz te, do których dochodzi na bież?co.

Co podlega kontroli i kiedy przewoźnik może utracić dobr? reputację?

Zgodnie z Ustaw? o transporcie drogowym wystarczy chociażby jedno najpoważniejsze naruszenie, by uruchomić postępowanie o kontrolę dobrej reputacji przewoźnika.

Oprócz najpoważniejszych wykroczeń, GITD kontroluje również średni? liczbę poważnych i bardzo poważnych naruszeń z ostatniego roku w przeliczeniu na wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie kierowców. Wyliczenia dokonywane s? według wzoru zamieszczonego w rozporz?dzeniu (UE) 2016/403:
• 3 PN/na kierowcę/na rok = 1 BPN
• 3 BPN/na kierowcę/na rok = uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji
(gdzie PN oznacza poważne naruszenie, a BPN bardzo poważne naruszenie).