LUKSEMBURG: Ograniczenie płacy minimalnej do kabotażu

Luksemburg ogłosił zawieszenie stosowania luksemburskiej płacy minimalnej  w transporcie międzynarodowym. Kabotaż obowi?zuje w dalszym ci?gu. Wstrzymanie będzie trwało do czasu uchwalenia nowych przepisów europejskich.

Poniżej znajduje się tłumaczenie oficjalnego komunikatu:

„Zawieszenie obowi?zku zgłaszania oddelegowania oraz kontroli stosowania luksemburskich przepisów w kwestii minimalnego wynagrodzenia do kierowców oddelegowanych w sektorze transportu transgranicznego towarów i osób.

 

Przepisy o oddelegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług dotycz? zasadniczo transportu towarów i osób w zakresie :

operacji kabotażowych maj?cych miejsce w Luksemburgu;

przewozów transgranicznych maj?cych miejsce do lub z Luksemburga.

 

Aktualnie jednak, obowi?zek składania deklaracji o oddelegowaniu oraz kontrola stosowania luksemburskich przepisów w kwestii minimalnego wynagrodzenia stosowanych do kierowców oddelegowanych w sektorze transportu transgranicznego towarów i osób s? zawieszone do czasu zakończenia debaty dotycz?cej propozycji Komisji Europejskiej w kwestii oddelegowania kierowców w sektorze transportu drogowego na poziomie europejskim. (…)”

 

Oryginaln? wersję komunikatu przeczytamy na :

http://itm.lu/en/home/detachement/transport-international.html