Międzynarodowa licencja na BUSY wymagana od 21.05.2022!

Tachoinfo Przypomina!

Międzynarodowa licencja na busy wymagana od 21.05.2022!!!

Wszystkich zainteresowanych pomoc? w uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencji międzynarodowej oraz potrzebuj?cych wsparcia w zakresie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych – zapraszamy do kontaktu!

Przypominamy, że w zwi?zku z wejściem w życie kolejnego etapu zmian zwi?zanych z wdrażaniem Pakietu mobilności od 22 maja przewoźnicy wykonuj?cy przewozy międzynarodowe pojazdami od 2-5 do 3.5 tony zobowi?zani będ? do posiadania licencji wspólnotowej oraz odpowiedniego zezwolenia.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
rzeczy wi?że się z konieczności?:
1.wyznaczenia zarz?dzaj?cego transportem (posiadaj?cego Certyfikat Kompetencji zawodowych);

2.posiadania siedziby;

3.każdego roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych wykazania, że dysponuje kapitałem i rezerwami w wysokości:
– 1800 euro na pierwszy pojazd,
– 900 euro na każdy dodatkowy pojazd
(w drodze odstępstwa właściwy organ może się zgodzić, aby wykazać swoj? zdolność finansow? za pomoc? gwarancji bankowej, polisy ubezpieczeniowej).

Wnioski dostępne s? pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/gitd/wnioski-i-druki-do-pobrania-pojazdy-2.5-3.5