Nowe ograniczenia na terenie LT, LV, SK, RO

LITWA

Pracownicy, zatrudnieni w międzynarodowych firmach transportowych lub wykonuj?cy przewozy komercyjne na Litwę musz? mieć negatywny wynik testu COVID-19, jeśli zamierzaj? zostać dłużej niż 24 godziny, zamiast poprzednich 72 godzin.

Jeśli czas przebywania na Litwie niespodziewanie się wydłuży, taka osoba powinna skontaktować się z infolini? 1808 lub udać się do placówki wykonuj?cej testy i się zarejestrować.

Przypominamy również że każda osoba przekraczaj?ca granicę z Litw? musi wypełnić formularz on-line na stronie:
https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

Zwolnienia z obowi?zku wykonania testu:

– osoby, które posiadaj?  dokument stwierdzaj?cy, że dana osoba przechorowała COVID-19 i zakażenie wirusem SARS-CoV-2 było potwierdzone testem PCR lub antygenowy, nie później niż 180 dni przed powrotem/przybyciem na terytorium Republiki Litewskiej (dokument powinien być sporz?dzony w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej).

osoby zaszczepione przeciw COVID-19 tzn. osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień szczepionk? zarejestrowan? w Unii Europejskiej i posiadaj? zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej, certyfikat szczepień właściwy dla danego kraju lub międzynarodowy certyfikat szczepień, Unijny Certyfikat COVID  (dokument powinien być sporz?dzony w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej).

– osoby jad?ce przez Litwę tranzytem

źródło


ŁOTWA

Osoby przekraczaj?ce zewnętrzn? granicę UE musz? wykonać test na koronawirusa na czterech łotewskich przejściach: Grebņeva i Terehova (granica z Rosj?) oraz Pāternieki lub Silene (granica z Białorusi?).

Przypominamy również że każda osoba przekraczaj?ca granicę z Łotw? musi wypełnić formularz on-line na stronie:
https://covidpass.lv/en/

Zwolnienia z obowi?zku wykonania testu:

– osoby, które posiadaj?  dokument stwierdzaj?cy, że dana osoba przechorowała COVID-19  i zakażenie wirusem SARS-CoV-2 było potwierdzone testem PCR lub antygenowy. Zaświadczenie o wyzdrowieniu jest ważne od 11 do 180 dni od pocz?tku choroby.

osoby zaszczepione przeciw COVID-19 tzn. osoby, które otrzymały cyfrowy certyfikat UE lub certyfikat szczepienia wydany w UE, krajach EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii.

źródło


SŁOWACJA

Wszystkie osoby wjeżdżaj?ce do Słowacji podlegaj? obowi?zkowej rejestracji (zasada ta nie dotyczy tranzytu oraz osób poniżej 12 roku życia). Można to zrobić na stronie: https://korona.gov.sk/ehranica/ lub: https://korona.gov.sk/en/ehranica/

Osoby podróżuj?ce tranzytem musz? przejechać przez terytorium RS wyznaczonymi trasami przejazdu bez zatrzymywania się, najpóźniej w ci?gu 8 godzin od wjazdu, w tym uwzględniono niezbędne tankowanie paliwa na stacjach benzynowych. Trasy przejazdu określa zał?cznik nr 2 w/w Zarz?dzenia

źródło


RUMUNIA

Kierowcy pojazdów o ładowności powyżej 2,4 tony, którzy przyjeżdżaj? do Rumunii z krajów oznaczonych żółtym lub czerwonym stopniem zagrożenia epidemiologicznego, s? objęci obowi?zkow? 14-dniow? kwarantann?.

Lista krajów

W strefie żółtej wyj?tkami od wyżej wymienionej zasady s? osoby, które:

– s? w pełni zaszczepione przynajmniej od 10 dni,
– maj? negatywny wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem, wykonane nie później niż 72 godziny przed wjazdem na terytorium kraju,
– w ci?gu ostatnich 180 dni przed wjazdem miały dodatni wynik na zakażenie koronawirusem, jednak od daty potwierdzenia testu do daty wjazdu upłynęło co najmniej 14 dni,
– osoby w tranzycie, jeśli opuszczaj? Rumunię w ci?gu 24 godzin od wjazdu do kraju.

Z kolei w strefie czerwonej wyj?tkami od wyżej wymienionej zasady s? osoby, które:

– s? w pełni zaszczepione przynajmniej od 10 dni,
– pozostaj? na terytorium Rumunii krócej niż przez 3 dni (72 godziny) i maj? negatywny wynik testu RT-PCR, przeprowadzonego nie później niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy. Jeśli nie opuszcz? kraju po tym czasie, zostan? objęte kwarantann?
– w ci?gu ostatnich 180 dni przed wjazdem miały dodatni wynik na zakażenie koronawirusem, jednak od daty potwierdzenia testu do daty wjazdu upłynęło co najmniej 14 dni,
– osoby w tranzycie, jeśli opuszczaj? Rumunię w ci?gu 24 godzin od wjazdu do kraju.

W przypadku osób przybywaj?cych do Rumunii z Wielkiej Brytanii, Brazylii, Nepalu, RPA i Indii obowi?zuj? jedynie następuj?ce wyj?tki:

– osoby te s? w pełni zaszczepione przynajmniej od 10 dni,
– w ci?gu ostatnich 180 dni przed wjazdem miały dodatni wynik na zakażenie koronawirusem, jednak od daty potwierdzenia testu do daty wjazdu upłynęło co najmniej 14 dni,

źródło