Nowe unijne przepisy dotyczące ważności dokumentów

Każde państwo członkowskie musi zdecydować, czy zastosować te specjalne środki dla branży transportowej, czy nie (w przypadku niestosowania odstępstw konieczne jest poinformowanie Komisji Europejskiej). Państwa członkowskie będ? jednak zobowi?zane dochować terminów w przypadku zagranicznych firm realizuj?cych przewozy na ich terytorium.

Poszczególne artykuły rozporz?dzenia przewiduj? przesunięcie terminów odnowienia określonych dokumentów w następuj?cy sposób:

  • Świadectwo kwalifikacji zawodowej – jeżeli termin ważności upływa w przedziale od 1 lutego 2020 a 31 sierpnia 2020 roku to uprawnienie przedłuża się o kolejne 7 miesięcy,
  • Kod 95 – jeżeli termin ważności kod w prawie jazdy upływa w przedziale od 1 lutego 2020 a 31 sierpnia 2020 roku to uprawnienie przedłuża się o kolejne 7 miesięcy,
  • Prawo jazdy – jeżeli ważność prawa jazdy kończy się w przedziale od 1 lutego 2020 a 31 sierpnia 2020 roku to uprawnienie przedłuża się o kolejne 7 miesięcy,
  • Tachograf – jeżeli termin badania okresowego przypada na dzień zawarty w okresie od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020, to ważność badania przedłuża się o kolejne 6 miesięcy,
  • Karta do tachografu – jeżeli termin ważności karty upływa w przedziale od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020, to organ wydaj?cy karty ma 2 miesi?ce na przysłanie nowej karty. Przed otrzymaniem nowej karty kierowca może wykonywać przewozy bez karty, dokonuj?c rejestracji i dokumentowania czasu pracy w sposób odpowiedni dla karty uszkodzonej lub zgubionej (czyli dewa wydruki dziennie – na pocz?tek i na koniec pracy – z podpisem, dat?, i wyjaśnieniem przyczyn; kierowca ma mieć przy sobie dowód złożenia wniosku o wydanie karty),
  • Przegl?d techniczny – jeżeli termin ważności badania technicznego upływa w okresie od 1 lutego 2020 do 31 sierpnia 2020, termin ten wydłuża się o kolejne 7 miesięcy od daty wskazanej w dowodzie rejestracyjnym.
  • Licencje wspólnotowe – jeżeli termin ważności licencji wspólnotowej upływa w okresie od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020, wydłuża się go o kolejne 6 miesięcy,
  • Zabezpieczenie finansowe – jeżeli przedsiębiorca przestał spełniać wymóg zdolności finansowej w oparciu o bilans obejmuj?cy okres od 1 marca 2020 do 30 września 2020 roku, przedłuża się termin na spełnienie tego warunku o kolejne 12 miesięcy,
  • Certyfikaty bezpieczeństwa – jeżeli ważność certyfikatu pojazdu upływa w okresie od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020, termin ważności wydłuża się o kolejne 6 miesięcy.

Dotychczas poszczególne kraje wprowadzały przedłużenia ważności dokumentów we własnym zakresie, na różnych zasadach, a dopiero od dzisiaj ma obowi?zywać ogólnoeuropejskie przedłużenie, zatwierdzone przez Komisję Europejsk?. Zastrzega się też, że kraje, które wcześniej przedłużyły dokumenty na swoich własnych zasadach, mog? zachować te wprowadzone wcześniej zasady.

 

O dalszych zmianach i wyj?tkach oraz decyzjach poszczególnych państw członkowskich (w tym Polski) będziemy informować na bież?co.