Nowelizacja ustawy Prawa o ruchu drogowym

Nowelizacja ustawy Prawa o ruchu drogowym została przyjęta przez Radę Ministrów.

Rz?d zapowiada wejście nowych przepisów w życie od 1 grudnia 2021 roku.

Nowe przepisy zakładaj?:

  • Utratę prawa jazdy na 3 miesi?ce za fałszowanie oraz manipulowanie wskazaniami tachografu
  • Niższe stawki OC dla kierowców bez wykroczeń – towarzystwa ubezpieczeniowe będ? miały dostęp do historii kierowcy i  będ? mogły oferować niższe stawki jeżdż?cym bezpiecznie
  • Punkty karne maj? przepadać dopiero po 2 latach, okres ten ma być liczony od daty zapłacenia mandatu, a nie jak dotychczas od daty jego wystawienia; a maksymalna wysokość punktów karnych za jedno wykroczenie ma wzrosn?ć z 10 do 15 punktów. Limit punktów karnych pozostaje na dotychczasowym poziomie
  • Wzrost maksymalnej grzywny do 30 tys. złotych, mandatu do 5 tys. złotych, a w przypadku kilku wykroczeń maksymalnie do 6 tys. złotych.
  • Zwiększenie kar za przekroczenie prędkości – przekroczenie prędkości o 30 km/h w terenie zabudowanym i poza nim będzie skutkować mandatem min. 1,5 tys. złotych. W przypadku recydywy w ci?gu 2 lat – minimalna stawka ma wynosić 3 tys. złotych. Takie same stawki będ? obowi?zywać w przypadku wykroczeń zwi?zanych z bezpieczeństwem pieszych – m.in. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ust?pienia pierwszeństwa pieszemu – w szczególnych przypadkach s?dy będ? mogły orzec zakaz prowadzenia pojazdów
  • Zwiększone maj? zostać stawki grzywien dla kierowców jeżdż?cych pod wpływem alkoholu – nie niższej niż 2,5 tys. złotych w przypadku pojazdu mechanicznego, w tym kary aresztu
  • Dla najbliższych ofiar śmiertelnych wypadków w wyniku przestępstwa umyślnego – przyznawana renta
  • Większe grzywny i kary za niewłaściwe zachowanie na przejazdach kolejowych – m.in. omijanie opuszczonych zapór, wjeżdżanie na przejazd, jeśli nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – oraz za jazdę pojazdem bez uprawnień – w tym kary aresztu lub ograniczenia wolności