Obowiązkowe elektroniczne plomby na Białorusi

Od 9.12 br. ciężarówki wjeżdżaj?ce z terytorium Polski na Białoruś, które realizuj? przewozy tranzytem, musz? mieć obowi?zkowo zamontowane elektroniczne plomby umożliwiaj?ce nawigację pojazdów.

Wspominany nakaz nie ma zastosowania:

  • w przypadku przewozu towarów z Obwodu Kaliningradzkiego na teren Białorusi tranzytem przez Polskę i Litwę
  • w odniesieniu do samochodów ponadgabarytowych, które musz? posiadać specjalne zezwolenia;
  • jeżeli korzysta się z eskorty celnej.