OBOWIĄZKOWE TESTY PCR PRZY WJEŹDZIE DO POLSKI!

OBOWIĄZKOWE TESTY PCR PRZY WJEŹDZIE DO POLSKI!

DOTYCZY TAKŻE KIEROWCÓW!

Od północy obowi?zuje Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r, które zmienia rozporz?dzenie dotycz?ce ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwi?zku z wyst?pieniem stanu epidemii. Został wprowadzony OBOWIĄZKOWY TEST PCR. 
Obowi?zek ten dotyczy osób, wjeżdżaj?cych do Polski ze wschodu i z obwodu kaliningradzkiego (przekraczaj?cych zewnętrzne granice RP, z krajów spoza strefy Schengen). 

Test ważny jest 24 godziny, jeśli nie zostanie okazany, podróżuj?cy będzie skierowany na obowi?zkow? 14-dniow? kwarantannę. 

Informacja jest wi?ż?ca także dla kierowców w ruchu międzynarodowym. 

Treść rozporz?dzenia znajd? Państwo na:
www.legislacja.gov.pl