Doradztwo prawne

Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach, aby poinformować Cię w sposób umożliwiający przygotowanie się na wprowadzenie zmian. 


Duży poziom skomplikowania przepisów, ich zmienność i różnorodność interpretacji, a także mała liczba specjalistów z dziedziny prawa transportowego oraz rozliczania czasu pracy kierowców. To wszystko sprawia, że większość przewoźników uważa, że wszelkie odwołania od kar nałożonych przez inspektorów zostaną rozpatrzone negatywnie. Warto jednak pamiętać, że werdykty ITD i PIP nie są niepodważalne. Współpracując przez lata z wieloma firmami, zyskaliśmy doświadczenie, dzięki któremu wypracowaliśmy skuteczne standardy odwoławcze.

Doradzamy naszym klientom w sprawach, z którymi spotyka się cały rynek transportowy. Specjalizujemy się w odwołaniach od decyzji wydanych przez Inspekcję Transportu Drogowego i Państwową Inspekcję Pracy. Przygotowujemy odwołania od decyzji ViaTOLL, wyjaśnienia, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnioski o umorzenie bądź rozłożenie kary na raty.

1. Odwołania od decyzji ITD i PIP.

Kontrole ITD i PIP są związane ze sporą uciążliwością i dużym stresem dla firm zajmujących się transportem. Skutki ewentualnych naruszeń mogą być bardzo dotkliwe, ponieważ przedsiębiorcom grozi nie tylko kara finansowa, ale również utrata licencji. Kary finansowe nakładane przez organy kontrolne mogą być bardzo wysokie i niekorzystnie odbić się na sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jeżeli masz wątpliwości co do słuszności nałożonej kary lub wydanej decyzji, w oparciu o zebrany materiał napiszemy odwołanie mające na celu umorzenie nałożonej kary. Napiszemy także wniosek o rozłożenie nałożonej kary finansowej na możliwe do spłaty raty.

2. Zapobieganie roszczeniom pracowniczym.

Dnia 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r., w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, zgodnie z którym kierowcom zatrudnionym w transporcie krajowym i międzynarodowym, może przysługiwać prawo względem pracodawcy do różnego rodzaju roszczeń.

Kierowca ma prawo dochodzić swoich roszczeń za okres 3 ostatnich lat. Każdy kraj ma odmienny przelicznik w obowiązującej na jego terytorium walucie. Mnożąc sumę zaległych diet przez liczbę dni pracy, za które one przysługują, okazuje się, że takie roszczenia kierowcy sięgają dziesiątek tysięcy złotych wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi od poszczególnych kwot. Roszczenia kierowców mogą być bardzo wysokie i doprowadzić firmę do trudnej sytuacji finansowej. W ostatnich latach w branży transportowej obserwuje się rosnącą liczbę składanych przez kierowców pozwów o wypłatę zaległych należności.

3. Umowy i Regulaminy.

Poprawnie sporządzone umowy oraz regulaminy pracy gwarantują pracodawcy skuteczną ochronę i zapobiegają ewentualnym roszczeniom pracowników. Przygotowujemy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło dla kierowców wszystkich kategorii. Precyzujemy jasno obowiązki i zadania kierowców w treści umowy. Sporządzając umowę dla kierowcy bierzemy pod uwagę specyfikę danego przedsiębiorstwa.

Regulamin pracy określa wewnętrzny porządek, organizację w zakładzie pracy. Określa prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Poprzez odpowiednio spisany regulamin pracy można zoptymalizować pracę przedsiębiorstwa. Precyzujemy prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika zgodnie z potrzebami danego przedsiębiorstwa. Dopasowujemy treść postanowień do rodzaju i charakteru prowadzonej działalności. Poprzez odpowiednie zapisy chronimy pracodawcę przed popełnionymi przez kierowców czynami.

4. Uzyskiwanie Licencji i zezwoleń Transportowych.

Różnego rodzaju licencje, koncesje, certyfikaty i zezwolenia są bardzo często niezbędnym warunkiem świadczenia określonej działalności gospodarczej, jak np. usługi transportowe.

Prowadzenie tego rodzaju działalności nierzadko związane jest z występowaniem o potrzebne pozwolenia i uprawnienia, co bywa długim, czasem skomplikowanym procesem.

Starania takie wymagają ponadto dobrej znajomości obowiązujących procedur. Dlatego Tachoinfo oferuje pełen zakres usług związanych z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń, poprzez obsługę formalno-prawną tego procesu, zarówno w kraju jak i zagranicą.

Pomożemy przy:

  • Ubezpieczeniu 1071/2009 potrzebnego na zabezpieczenie do licencji.
  • Składaniu wniosków licencyjnych, dodatkowych wypisów, wymiany taboru, itp. na przewóz RZECZY i OSÓB.
  • Uzyskiwaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika w ruchu krajowym (niezbędne do uzyskania licencji międzynarodowej w przypadku braku posiadania licencji krajowej).
  • Pobieraniu i zdawaniu zezwoleń na transport międzynarodowy.
  • Uzyskiwaniu certyfikatów „S” potrzebnych do zezwoleń EKMT.
  • Użyczaniu certyfikatu kompetencji zawodowych w przewozie Rzeczy potrzebnego do uzyskania licencji na transport międzynarodowy. Zdawaniu i pobieraniu karnetów TIR.
  • Pośrednictwie wizowym + Sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych EUROPA.
  • Uzyskiwaniu pozwoleń na pracę dla cudzoziemców z krajów spoza Unii Europejskiej.
  • Uzyskiwaniu Świadectw Kierowców w GITD – Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.
  • Uzyskiwaniu licencji ADR