Wyliczanie zagranicznych płac sektorowych

W momencie wejścia w życie Pakietu Mobilności płaca minimalna zmieniła się w płacę zagraniczną, obowiązującą we wszystkich państwach Unii Europejskiej przy przejazdach kabotażowych i cross-trade.


Stawki płac zagranicznych uzależnione są od kraju oddelegowania oraz rodzaju pojazdu. Na wysokość wynagrodzenia pracownika z tytułu pracy zagranicą wpływa, m.in.: staż pracy, wiek kierowcy czy też dodatki za pracę w niedziele i święta.

Od 2 lutego 2022 roku zmieniły się zasady w transporcie drogowym, jedna z nich to likwidacja podróży służbowych, w których kierowcy wykonują międzynarodowe przewozy drogowe. Pakiet mobilności wyłącza możliwość zaliczania diet i ryczałtów noclegowych na poczet zagranicznych płac minimalnych ( a obecnie będą to płace sektorowe), tak jak było to dotychczas. Odpowiedzią polskiego rządu na ten zapis jest wyłączenie możliwości wypłacania diet i ryczałtów za nocleg kierowcom w transporcie międzynarodowym. Zatem od lutego 2022r. nie będzie możliwości wypłacania delegacji kierowcom zagranicznym, zarówno objętym delegowaniem oraz tym wyłączonym.

Określone zostały nowe zasady rozliczania ich wynagrodzeń w zakresie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne:

- w przypadku ZUS, jeżeli zostanie spełniony warunek konieczny do zastosowania ulgi (całkowite wynagrodzenie kierowcy brutto powyżej 6935 zł), podstawa składki na ubezpieczenie społeczne może zostać pomniejszona o wartość diet zagranicznych, przy czym podstawa oskładkowania nie może być niższa od kwoty 6935 zł brutto (średnie prognozowane wynagrodzenie w 2023r).

Podstawa w ubezpieczeniach społecznych może zostać pomniejszona o 30% wartości diety zagranicznej.