Ograniczenia ruchu w Polsce obowiązujące od grudnia 2019 do stycznia 2020!

Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczaj?cej 12 ton, z wył?czeniem autobusów, na obszarze całego kraju w dniach:

  • w środę 25 grudnia (od g. 08.00 do 22.00)
  • w czwartek 26 grudnia (od g. 08.00 do 22.00)
  • w środę 1 stycznia (od g. 08.00 do 22.00).

W dniu 6 stycznia 2020 roku nie obowi?zuj? ograniczenia w ruchu na terytorium Polski.


Przypominamy też, że świ?teczne ograniczenia ruchu w Polsce nie dotycz?:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rz?du, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
2) pojazdów bior?cych udział w:
a) akcjach ratowniczych,
b) akcjach humanitarnych,
c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
d) usuwaniu awarii;
3) pojazdów używanych:
a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
b) do przewozu żywych zwierz?t,
c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierz?t,
d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitn?,
e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w zwi?zku z organizacj? tych imprez,
g) do przewozu prasy stanowi?cej znaczn? część ładunku lub znaczn? część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,
i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowi?cych znaczn? część ładunku lub znaczn? część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
j) w zwi?zku z niezbędnym utrzymaniem ci?głości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracuj?cego w ruchu ci?głym,
k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
l) do przewozu artykułów szybko psuj?cych się i środków spożywczych, określonych w zał?czniku do rozporz?dzenia, stanowi?cych znaczn? część ładunku lub znaczn? część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
p) w transporcie kombinowanym
r) dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;
4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ci?gników rolniczych;
5) pojazdów powracaj?cych z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, maj?cych siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;
6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowi?zywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekuj?cych na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwolnienie dotyczy także wymienionych w pkt 3 pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Artykuły szybko psuj?ce się i środki spożywcze:

1. Mięso i podroby jadalne.
2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewaj?ce, masło, lody.
4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
5. Kwiaty cięte, doniczkowe oraz darń rolowana.
6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
7. Owoce świeże i mrożone.
8. Zboża i surowce rolne służ?ce do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: m?ki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
12. Cukry i wyroby cukiernicze.
13. Przetwory ze zbóż, m?ki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
14. Napoje bezalkoholowe.
15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierz?t.
16. Buraki cukrowe.
17. Ziemniaki.
18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
19. Podłoże uprawowe pieczarek.

 

                                                                                                                źródło: http://www.pspdgdynia.pl/