Pakiet mobilności 2022

12 stycznia w Senat przyj?ł ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw z uwzględnieniem poprawek, o które wniosła branża transportu i logistyki!

Przyjęto takie zmiany jak:

– zmiana obowi?zkowej liczby miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej z połowy na 1/3 liczby pojazdów, które zostały zgłoszone do organu wydaj?cego licencję/zezwolenia;

– wycofano z ustawy zapisy dotycz?ce podwyżki około 80 kar za naruszenia zasad i warunków przewozu drogowego, które dotknęłyby głównie przedsiębiorców;

– powrót do zasady, która określa, że pracowników objętych zadaniowym czasem pracy
,otrzymuj?cych ryczałt za godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej – nie ewidencjonujemy godzin pracy;

– uwzględniono roczny okres przejściowy potrzebny do spełnienia wymogu posiadania określonej liczby miejsc parkingowych.

Ustawa wróciła teraz do Sejmu, który rozpatrzy poprawki zgłoszone przez Senat.