Pakiet mobilności

PAKIET MOBILNOŚCI

20 dni po opublikowaniu ustawy — najprawdopodobniej pod koniec sierpnia lub we wrześniu, zaczn? obowi?zywać pierwsze zapisy Pakietu Mobilności
Przyjęcie całości Pakietu będzie rozłożone na wiele etapów.

I ETAP – 20 dni po opublikowaniu ustawy

1. Odpoczynki tygodniowe
Możliwość odbioru 2 skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu, dla kierowców wykonuj?cych transport międzynarodowy.

Oddanie skróconych odpoczynków musi nast?pić jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia, musi poprzedzać regularny odpoczynek tygodniowy, może być doł?czony do odpoczynku trwaj?cego co najmniej 9godz

W dalszym ci?gu obowi?zuje zakaz odbywania odpoczynków trwaj?cych 45 godz. i więcej w kabinie pojazdu.

2. Powrót kierowcy do firmy

Wymaga się, by kierowca mógł odebrać w każdym 4 tygodniowym okresie regularny odpoczynek tygodniowy w kraju siedziby przewoźnika lub miejscu zamieszkania kierowcy.

Gdy kierowca będzie odbierał z rzędu dwa skrócone odpoczynki, może powrócić przed rozpoczęciem regularnego odpoczynku tygodniowego trwaj?cego ponad 45godz. wykorzystanym jako rekompensata za skrócone odpoczynki tygodniowe.

3. Wydłużone godziny jazdy

Zostanie wprowadzona możliwość wydłużenia dziennego lub tygodniowego czasu jazdy o 1 godzinę, jeśli będzie konieczność dotarcia do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania kierowcy w celu odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego. Można wydłużyć czas jazdy o 2 godziny, jeśli kierowca tuż przed wydłużeniem czasu prowadzenia odbył przerwę trwaj?c? nieprzerwanie 30min.

4. Podwójna obsada

Kierowca może spędzić przerwę trwaj?c? 45 minut w kabinie, jeśli nie pomaga w tym czasie kierowcy prowadz?cemu pojazd.

5. Odpoczynek w innych środkach lokomocji

Dozwolone jest dwukrotne przerwanie regularnego odpoczynku dziennego lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku, jeżeli pojazd jest transportowany promem lub poci?giem. Czynności wjazdu i zjazdu z promu nie mog? trwać dłużej niż 1godz. Kierowca musi mieć do dyspozycji kabinę sypialn?, koję lub kuszetkę.

W odniesieniu do regularnych tygodniowych okresów odpoczynku odstępstwo to dotyczy tylko podróży promem lub poci?giem, gdy podróż jest zaplanowana na przynajmniej 8 godz., i kierowca ma dostęp do kabiny sypialnej.


W kolejnych etapach (najszybciej 18 miesięcy po wejściu w życie aktu prawnego) będ? wprowadzane następuj?ce zmiany:

– Obowi?zek przechowywania i okazywania do kontroli danych z tachografu z danego dnia i poprzedzaj?cych go 56 dni
– Wymiana tachografów analogowych i cyfrowych na smart tachografy II generacji
– Wymiana smart tachografów I generacji na smart tachografy II generacji
– Organizacja przewozów w taki sposób, aby pojazdy wykorzystywane w transporcie międzynarodowym wracały do centrum operacyjnego przedsiębiorstwa co osiem tygodni
– Obowi?zkowy 4-dniowy okres cooling-off przed  rozpoczęciem wykonywania dalszych operacji kabotażowych w tym samym kraju za pomoc? tego samego pojazdu
– Możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie objęcia tymi samymi zasadami przewozów kombinowanych, które dotycz? operacji kabotażowych
– Zwolnienie z zasad delegowania kierowców przy wykonywaniu takich przewozów jak: bilateralnych, kombinowanych (jeśli wykonywane s? ramach transportu bilateralnego), tranzytowych
– Uproszczone zasady zgłaszania i rozliczania płacy kierowców delegowanych
– Obowi?zkowy montaż tachografów w pojazdach 2,5-3,5t dmc w ruchu międzynarodowym.