POLSKA: NOWE WYTYCZNE ZUS W SPRAWIE ZAŚWIADCZEŃ A1 DLA CUDZOZIEMCÓW.

W dniu 2 maja 2018 r.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowych zasadach wydawania zaświadczeń A1 dla obcokrajowców.

 

Osoba, która jest obywatelem innego kraju, aby mogła otrzymać zaświadczenie A1, powinna:

1. Posiadać jeden z dokumentów uprawniających ją do pobytu na terenie Polski:

  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę,
  • wiza Schengen lub wiza krajowa, która została wydana w celu:

 a) wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn. zm.)
b) wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i w instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym - art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy o cudzoziemcach,
c) wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 pkt 5 i 5a ustawy o cudzoziemcach - art . 60 ust. 1 pkt 6 tej ustawy.

2. Być rezydentem podatkowym w Polsce (posiadać certyfikat rezydencji podatkowej).


Niezbędne jest spełnienie obydwu powyższych warunków do wydania zaświadczenia przez wszystkie oddziały ZUS w Polsce. Od 2 maja br. są to jedyne kryteria, które będą się liczyły przy ocenie legalnego zamieszkania.

Aby uzyskać zaświadczenie A1, do wniosku należy dołączyć:

  • wypełniony formularz US-54: "Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego" (dostępny TUTAJ),
  • certyfikat rezydencji: "Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych", wydawany przez organ podatkowy.

Wnioski sprzed 2 maja, które nie otrzymały jeszcze decyzji, będą rozpatrywane zgodnie z nowymi wymogami. W takim przypadku nie ma obowiązku składania nowego wniosku.

Więcej informacji : www.zus.pl

Dodano: 7 maja 2018
Dlaczego my?

Sprawdź nasze możliwości

O nas

Poznaj nas i naszą firmę

Dobierz usługę dla Siebie