Płaca Minimalna 2022

Zgodnie z Rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022

  • Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł brutto.
  • Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimaln? stawkę godzinow? w wysokości 19,70 zł brutto.

Przypominamy, iż w skład wynagrodzenia minimalnego nie wchodz? m.in

  • Dodatek za pracę w porze nocnej
  • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Treść całego rozporz?dzenia