Płaca minimalna w Danii w 2021 roku

Zgodnie z nowym prawem w 2021 roku przewoźnik drogowy realizuj?cy określone przewozy, będzie zobowi?zany do wypłaty płacy minimalnej dla kierowców na warunkach obowi?zuj?cych w Danii. Nowe przepisy maj? dotyczyć tylko przewozów kabotażowych oraz kombinowanych. Aktualnie nie ma informacji by obowi?zkiem zgłoszenia były objęte przewozy cross- trade i rozładunki oraz załadunki. Duńska płaca minimalna nie będzie obowi?zywała, także przewoźników transportuj?cych towary do 3,5t.

Zostaj? wprowadzone poniższe regulacje:

  •     obowi?zek wypłaty płacy minimalnej kierowcy – 163,50 DKK
  •     zgłoszenie każdego kabotażu na terenie Danii przez system internetowy

W przypadku kontroli przewoźnik będzie zobowi?zany przedstawić następuj?ce dokumenty:

  •     kopię umowy o pracę,
  •     potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia minimalnego za okres pracy objęte duńsk? płac? minimaln?,
  •     ewidencję czasu pracy na terenie Danii
  •     potwierdzenie zgłoszenia
  •     dokumenty przewozowe

W momencie podjęcia kontroli powyższe dokumenty będzie można dostarczyć elektronicznie, w języku angielskim.