Podziały przerw i wydłużenie doby kierowcy – zmiany w czasie pracy kierowcy już od 22 maja!

Przewoźniku to dla Ciebie ważne! Podziały przerw i wydłużenie doby kierowcy – zmiany w czasie pracy kierowcy już od 22 maja!


22 maja 2024 roku w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące zmian rozporządzenia (WE) nr.561/2006. Będą one miały głownie wpływ na kierowców wykonujących okazjonalny transport osób. Nowe regulację mają mieć zastosowanie do podziałów przerw, wydłużenia doby kierowców transportu okazjonalnego osób i możliwości wykorzystania zasady 12 dni bez ograniczeń również w kraju.
Dla wszystkich kierowców zmieni się system nakładania kar przez służby kontrolne.

1. Podział przerw.


Dotychczas kierowca transportu okazjonalnego musiał stosować się do ogólnych przepisów, które nakazują odbycie przerwy 45 – minutowej po 4,5 godzinach jazdy, która mogła być dzielona w postaci 15 i 30 minut.
Nowe przepisy pozwalają na podział przerwy na dwie przerwy. Po 15 minut każda, przy zachowaniu łącznego czasu przerwy wynoszącego 45 minut.

2. Wydłużenie doby pracy kierowców.

Nowe przepisy pozwalają na wydłużenie doby pracy kierowców wykonujących przewozy okazjonalne osób pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego ani warunkom pracy kierowcy. Kierowca wykonujący pojedynczy okazjonalny przewóz osób trwający co najmniej sześć kolejnych okresów 24 godzinnych może przedłużyć dobę o 1 godzinę (z 24 do 25 godzin). To oznacza, że od rozpoczęcia do zakończenia pracy może minąć 16 godzin, ale czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 7 godzin. Wydłużenie to może nastąpić w dowolnym dniu trasy, zarówno na trasach krajowych jak i międzynarodowych. Kierowca może skorzystać z wydłużenia doby maksymalnie dwa razy podczas przewozu okazjonalnego trwającego co najmniej 8 okresów 24-godzinnych.


3. Odroczenie tygodniowego odpoczynku — zasada 12 dni.


Nowe regulacje umożliwiają odroczenie kolejnego tygodniowego odpoczynku o 12 okresów 24-godzinnych także dla przewozów krajowych, takich jak wycieczki.
Dotychczas te odstępstwa dotyczyły tylko przewozów okazjonalnych międzynarodowych.

Aby skorzystać z powyższych zmian, kierowca będzie musiał spełnić określone warunki takie jak:

  • Odstępstwo dotyczy wyłącznie pojedynczej usługi okazjonalnego przewozu osób.
  • Przed skorzystaniem z odstępstwa kierowca musi odebrać regularny tygodniowy odpoczynek (45 godzin).
  • Po skorzystaniu z odstępstwa kierowca musi odebrać dwa regularne tygodniowe odpoczynki (90 godzin) lub jeden regularny i jeden skrócony (69 godzin), zrekompensowany w ciągu trzech tygodni.
  • Autobus musi być wyposażony w tachograf cyfrowy.
  • W godzinach od 22:00 do 6:00 pojazd musi być prowadzony przez załogę lub przerwy muszą być robione co 3 godziny.
  • Kierowca musi mieć przy sobie wypełniony formularz przejazdu zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009. Firmy transportowe są odpowiedzialne za dostarczenie tego formularza przed każdą trasą. Dokumenty te muszą być przechowywane przez co najmniej 28 dni wstecz (od 31 do 12.2024 – 56 dni wstecz).

4. Zmiany w systemie nakładania kar przez służby kontrolne w przypadku naruszeń związanych z tachografami.


Inspektor będzie miał  możliwość nałożenia kary na kierowcę na przykład za brak wpisu o przekroczeniu granicy na terenie całej Unii Europejskiej. Dotychczas kary były nakładane tylko na terenie państwa, w którym doszło do naruszenia.

Źródło: https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/3104f70c-081c-11ef-a251-01aa75ed71a1/language-pl/format-PDF/source-320907229

Na grafice przedstawiamy przykłady podziałów przerw oraz wydłużonej doby kierowcy po wejściu w życie nowych przepisów.

Podziały przerw i wydłużenie doby kierowcyMasz pytania?
Zadzwoń lub napisz!
☎tel. (58) 58 58 584
📞tel. 533 091 190
📧biuro@localhost:8888