POLSKA: Projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym.

Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, Rada Ministrów przyjęła projekt zmian ustawy o transporcie drogowym oraz wybranych innych ustaw. Zmiany w ustawie o transporcie drogowym maj? wyeliminować nieuczciw? konkurencję pomiędzy przewoźnikami oraz zapewnić ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwymi przewoźnikami spoza UE. Nowelizacja ustawy ma również dostosować polskie prawo do rozwi?zań obowi?zuj?cych już we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dodatkowo doprecyzowaniu maj?  również ulec przepisy dotycz?ce kontroli przewoźników.

Jakie zmiany mog? się pojawić?

Największej zmianie ma ulec taryfikator naruszeń. Przykładowo kara za wszystkie naruszenia dla osoby zarz?dzaj?cej wzrośnie do 5 000 zł, natomiast maksymalna kara dla przedsiębiorstwa w czasie kontroli drogowej aż do 15 000 zł. Sam taryfikator zostanie dostosowany do unijnego rozporz?dzenia 403/2016. Będzie on także zawierał podział naruszeń ze względu na ich powagę:

  • naruszenie Poważne (PN),
  • naruszenie Bardzo Poważne (BPN),
  • naruszenie Najpoważniejsze (NN).

Dodatkowo maj? się pojawić kary, których wcześniej ITD w Polsce nie sankcjonowało, m. in. za przekroczenie 10 godzin pracy w porze nocnej, czy za brak wpisu o kraju i godzinie rozpoczęcia/zakończenia dnia pracy w tachografie cyfrowym.

Zmiany maj? również obejmować transport międzygałęziowy/intermodalny. W przypadku wykonywania takiego transportu wysyłaj?cy będzie miał za zadanie sporz?dzić oraz przekazać przewoźnikowi odpowiedni? deklarację, która zawierać będzie informację na temat masy kontenera, czy nadwozia wymiennego/naczepy. Owa deklaracja będzie musiała być przedstawiona na ż?danie uprawnionego organu kontroli. 

Kiedy zmiany wejd? w życie?

Jak zapisano w przygotowanym dokumencie, większość zmian ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. W następnej kolejności projekt zostanie skierowany do Sejmu.

Aby zapoznać się z pełn? treści? projektu skierowanego do Rady Ministrów kliknij TUTAJ.

Aby zapoznać się ze zmianami w taryfikatorze kliknij TUTAJ.