Portugalia ogłosiła stan klęski żywiołowej!

Tachoinfo informuje!

Portugalia ogłosiła stan klęski żywiołowej!

W zwi?zku z nasileniem epidemii Covid-19 Portugalski rz?d podj?ł decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, który potrwa co najmniej do 20 marca!

Ogłoszenie stanu klęski żywiołowej wi?że się między innymi z ograniczeniami dotycz?cymi wjazdu na teren Portugalii. Zgodnie z tymi zasadami wjazd na teren kraju będzie możliwy tylko po okazaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa (test ważny jest przez 48 h).

Przy wykonywaniu działalności pracowników transgranicznych (wykonuj?cych pracę do 30 km od granicy) oraz w przypadku usług podstawowych, w tym również transportowych (obowi?zuje więc także kierowców ciężarówek) wystarczy okazać unijny certyfikat cyfrowy COVID. Dokument może być także wymagany od kierowców podczas korzystania z usług lokali gastronomicznych czy hoteli.

 

Jeśli planuj? Państwo wyjazd na teren Portugalii, zalecamy kontakt z firmami znajduj?cymi się w kraju w celu ustalenia szczegółowych instrukcji postępowania.