PORTUGALIA: Płaca minimalna

Portugalski odpowiednik polskiej PIP – ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho) poinformował o konieczności rozliczania płacy minimalnej również pracowników w sektorze transportowym.

Jednak w zakres rozliczania wliczaj? się tylko operacje kabotażowe. Tranzyt jak i transport docelowy zostały wył?czone.

Pracodawca deleguj?cy swoich pracowników do pracy na terytorium Portugalii musi spełnić następuj?ce wymogi:

1. Zgłosić fakt oddelegowania pracownika w formularzu nalezy wskazać podstawowe informacje,tj. wskazanie pracodawcy, liczbę pracowników oddelegowanych, wskazanie osoby kontaktowej, przewidywany czas oraz daty rozpoczęcia i zakończenia oddelegowania, miejsce świadczenia pracy, wskazanie usługobiorcy.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj

Uzupełniony formularz należy wysłać na adres: destacamento@act.gov.pt

2. Wyznaczyć osobę do kontaktu z ACT (osoba ta najprawdopodobniej powinna posiadać zameldowanie na terenie Portugalii).

3. Przechowywać przez cały okres oddelegowania oraz rok po jego zakończeniu kopie następuj?cych dokumentów (wersja papierowa lub elektroniczna): umowę o pracę, potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia, rejestr czasu pracy.

Powyższe dokumenty powinny być przetłumaczone na język portugalski.

Stawka godzinowa w Portugalii : ok. 3,16 euro / h

ACT na chwilę obecn? nie zajęła jeszcze stanowiska, czy wszystkie wymogi dotycz?ce pracowników delegowanych należy stosować wprost do kierowców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym.