Przeciętne wynagrodzenie 2024 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej poinformowano, że limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na rok 2024 ustalono na 234 720 zł. Przyjęta do tego celu prognozowana średnia kwota wynagrodzenia wynosi 7824 zł.

Dlatego też, w przypadku wynagrodzeń wypłaconych w roku 2024, włączając także wynagrodzenia za grudzień 2023, które zostaną wypłacone w styczniu, istnieje możliwość ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne do kwoty 7824 zł brutto.

Ważne jest, aby uwzględnić ten aspekt przy naliczaniu wynagrodzeń kierowców za grudzień 2023.