Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej 01.01.2019 r.

Z dniem 01.01.2019r wchodzi w życie Rozporz?dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r.

Rozporz?dzenie wprowadza szereg zmian:

 • Akta osobowe zostaj? podzielone na 4 części: A, B, C, D
  • A – dokumentacja przed zatrudnieniem
  • B – dokumentacja zwi?zana z zatrudnieniem i jego przebiegiem
  • C – dokumentacja po ustaniu stosunku pracy
  • D – odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty zwi?zane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porz?dkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewiduj? zatarcie kary po upływie określonego czasu
 • Dokumenty znajduj?ce się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w wydzielonych częściach dotycz?cych danej kary, którym przyporz?dkowuje się odpowiednio numery D1 i kolejne; w takim przypadku przechowywanie w porz?dku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części. W zwi?zku z usunięciem z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu usuwa się cał? wydzielon? część dotycz?c? danej kary, a pozostałym przyporz?dkowuje się następuj?ce po sobie numery.
 • Usystematyzowanie przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Konieczność przechowywania karty wypłaconego wynagrodzenia za pracę oraz zgodę pracownika o wypłatę wynagrodzenia do r?k własnych
 • Warunki dotycz?ce prowadzenia i przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej.
 • Rozporz?dzenie obejmuje w całości osoby zatrudnione po 01.01.2019r oraz w części osoby pozostaj?ce w zatrudnieniu przed dniem wejścia w życie powyższej Ustawy.