Rumunia Covid – aktualizacja informacji!

Rumunia Covid – aktualizacja informacji!

Z dniem 27.12.21 r. Polska została umieszczona na rumuńskiej czerwonej liście. 

Podróżuj?cy zwolnieni s? z obowi?zkowej kwarantanny, jeżeli:

– posiadaj? certyfikat potwierdzaj?cy szczepienia (Unijny Certyfikat COVID), minimum 10 dni po przyjęciu ostatniej dawce szczepionki;
– posiadaj? zaświadczenie o przebyciu choroby w ci?gu ostatnich 180 dni, nie wcześniej niż 14 dni po ostatnim pozytywnym wyniku testu;
– ukończyli 16 lat i posiadaj? negatywny wynik testu PCR, który został wykonany w ci?gu 72h przed przekroczeniem granicy, jeśli planuj? pobyt  trwaj?cy maksymalnie do 72 godzin;
– s? to kierowcy zawodowi pojazdów ciężarowych o maksymalnej dopuszczalnej ładowności powyżej 2,4 tony, autobusów powyżej 9 miejsc siedz?cych, wykonuj?cy obowi?zki zawodowe i legitymuj?cy się negatywnym wynikiem testu PCR (który został wykonany w ci?gu ostatnich 72h, zanim przekrocz? granicę).

Kierowcy zawodowi podróżuj?cy do Rumunii z krajów znajduj?cych się na czerwonej liście spełniaj?cy powyższe warunki s? zwolnieni z kwarantanny, ale nie zwalnia ich to z obowi?zku elektronicznej rejestracji, która została wprowadzona 20.12.21 roku. 

Osoby, które przyjeżdżaj? do Rumunii, musz? wypełnić elektroniczny formularz lokalizacyjny (Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF), który jest dostępny na stronie:
www.plf.goc.ro
Formularz musi zostać wypełniony w ci?gu 24 h przed przekroczeniem granicy. 
Zgłoszenia te s? weryfikowane przez straż graniczn?. Kara za niewypełnienie tej rejestracji wynosi od 2000 do 3000 lei.