Sąd Najwyższy: praca kierowcy jest pracą w szczególnych warunkach.

Dnia 31 stycznia 2018 r. S?d Najwyższy ustanowił uchwałę, która stwierdza – praca kierowcy pojazdu o DMC powyżej 3,5t to praca w szczególnych warunkach.

Jak już pisaliśmy wcześniej nierozstrzygnięty pozostawał dylemat dotycz?cy osób, które przed rokiem 1999 r. poza zawodem kierowcy wykonywały pracę spedytora, konwojenta, czy ładowacza – czy mog? oni przejść na wcześniejsz? amertyturę.

Po zakończeniu prac nad wnioskiem, S?d Najwyższy w powiększonym składzie podj?ł następuj?c? uchwałę:

Praca w transporcie kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonych towarów, jest prac? w szczególnych warunkach (art. 32 ust. 1 w zwi?zku z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jendolity tekst: Dz.U. z 2017 r.,poz. 1383 ze zm. w zwi?zku z poz. 2 działu VIII wykazu A stanowi?cego zał?cznik do rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Dz.U. nr 8, poz.43 ze zm.)”.

Szczegóły co do zasad pozyskiwania emerytury przez kierowców poznamy po sporz?dzeniu przez SN uzasadnienia uchwały, czyli po 30 dniach.