SENT – zmiany

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, do systemu monitorowania przewozu wprowadza do systemu monitorowania przewozu towarów „wrażliwych” element geolokalizacji środka transportu. Ustawodawca tym samym nałożył na przewoźników obowi?zek przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewoż?cych towary objęte ustaw?, co wi?że się z konieczności? wyposażenia środka transportu w odpowiednie urz?dzenie tj. lokalizator geolokalizacyjny.

Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, będzie zobowi?zany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem, na całej trasie przewozu towarów wrażliwych na terytorium Polski. Numer lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji musi zostać wprowadzony do rejestru SENT.

Lokalizatorem może być:

 • dowolne urz?dzenie wykorzystuj?ce technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych (np. smartphone czy tablet), na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służ?ce do monitorowania trasy przewozu towaru,
 • zewnętrzny system lokalizacji, tj. system lokalizacji używany przez przewoźnika wykorzystuj?cego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, za pomoc? zainstalowanego w pojeździe urz?dzenia potocznie zwane „GPS”

Wymagane dane lokalizacyjne to:

 • współrzędne geograficzne położenia środka transportu,
 • prędkość środka transportu,
 • data i godzina pozyskania współrzędnych,
 •  azymut środka transportu,
 •  bł?d przekazywania danych satelitarnych
 •  numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Aplikacja SENT GEO jest bezpłatna dla urz?dzeń z systemem:

 • Google Android – w sklepie Google Play
 • Apple IOS – w sklepie App Store

Aby j? znaleźć, możesz skorzystać z wyszukiwarki danego sklepu.

Niedopełnienie obowi?zku przewoźnika w zakresie przekazywania danych zagrożone jest kar? pieniężn? w wysokości 10 000 zł. Organ odst?pi od nałożenia kary, jeżeli nieprzekazywanie danych było spowodowane niedostępności? rejestru.

Natomiast obowi?zkiem kieruj?cego pojazdem będzie uruchomienie lokalizatora (przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce lub z chwil? wjazdu do Polski) oraz wył?czenie lokalizatora po zakończeniu przewozu na terytorium Polski.

W przypadku stwierdzenia przez kieruj?cego pojazdem nieprawidłowości w funkcjonowaniu lokalizatora przez dłużej niż godzinę, konieczne będzie zatrzymanie pojazdu na najbliższym parkingu lub w zatoce postojowej.

Dalsze wykonywanie przewozu będzie możliwy dopiero po:

 • naprawieniu lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji;
 • przeładunku towaru na pojazd wyposażony w sprawne urz?dzenie lokalizuj?ce;
 • wyposażeniu pojazdu w sprawny lokalizator;
 • nałożeniu zamknięć urzędowych na pojazd lub towar albo zarz?dzeniu konwoju.

Za nieaktywowanie lokalizatora lub za wykonywanie przewozu z niesprawnym lokalizatorem na kierowcę zostanie nałożona kara w wysokości od 5.000 do 7.500 zł.

Sankcja karna za niedostarczenie zgłoszonego towaru

 • W przypadku niedostarczenia zgłoszonego towaru do miejsca dostarczenia albo zakończenia przewozu na terytorium RP przez przewoźnika, będzie nakładana na niego kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł, o ile nie zostanie ustalony podmiot, który nabył lub posiada ten towar lub nie zostało ustalone miejsca zakończenia przewozu na terytorium RP

  Do ustawy wprowadzono także rozdział dotycz?cy sposobu monitorowania przewozu produktów leczniczych. Każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF) zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadz?cemu działalność poza naszym krajem. Jeśli środek transportu wraz z towarem nie zostanie przedstawiony do wskazanego miejsca w określonym czasie, na przewoźnika zostanie nałożona kara 20 tys. zł. Jeżeli transport zarejestrowany w ramach tranzytu przez Polskę zniknie, kara wyniesie 100 tys. zł.

 Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708, z późn. zm.)