Stanowisko Polski dotyczące Unijnych przepisów o wydłużeniu ważności niektórych certyfikatów

W dniu 3 czerwca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr 2020/C 183 I/01) ukazały się informacje przekazane przez Komisję dotycz?ce niestosowania przez Polskę niektórych przepisów Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r.

Przepisy Rozporz?dzenia ustanawiaj?cego szczególne i tymczasowe środki w zwi?zku z pandemi? COVID-19, które daje krajom członkowskim możliwość przedłużenia ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotycz?cego transportu.

Jak wynika z oficjalnego komunikatu instytucji UE, Polska poinformowała Komisję o podjęciu decyzji, że nie stosuje przepisów rozporz?dzenia dotycz?cych przedłużenia terminów dla:

  • przegl?dów tachografów,
  • okresowych badań technicznych pojazdów oraz
  • wydawanych podczas tych badań świadectw zdatności do ruchu drogowego.

Dla sektora transportu drogowego s? to jedyne odrzucone przez Polskę przepisy, więc pozostałe dokumenty i obowi?zki wskazane w rozporz?dzeniu, czyli:

  • szkolenia okresowe,
  • świadectwa kwalifikacji zawodowych,
  • ważność kodu „95” wpisanego do prawa jazdy,
  • prawa jazdy,

których termin upływa między dniem 1 lutego 2020 r. a dniem 31 sierpnia 2020 r., zostaj? przedłużone o okres siedmiu miesięcy, natomiast:

  • licencje wspólnotowe,
  • wypisy z licencji,
  • świadectwa kierowców,

których ważność wygasa w okresie między dniem 1 marca 2020 r. a dniem 31 sierpnia 2020 r. będ? przedłużone o okres sześciu miesięcy.

Kolejne ułatwienia dotycz? sytuacji obejmuj?cych przypadki, gdy kierowca ubiega się o przedłużenie karty kierowcy między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. i nowa karta nie zostanie wydana przed upływem ważności starej. Wówczas możliwa będzie praca bez karty w trybie „awaryjnym” nawet przez dwa miesi?ce, jednak nie dłużej niż do dnia jej wydania. Konieczne będzie w tym przypadku przedstawienie podczas kontroli dowodu na skuteczne złożenie wniosku o jej przedłużenie, co najmniej na 15 dni przed upływem jej ważności

Informacje przekazane przez Komisję dotycz?ce niestosowania przez Polskę niektórych przepisów Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. dostępne s? pod poniższym adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.183.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2020:183I:TOC