Audyty

Każdy przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą, musi spełniać określone prawem wymogi i utrzymać odpowiednie standardy świadczonych usług.


Każdy przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą, musi spełniać określone prawem wymogi i utrzymać odpowiednie standardy świadczonych usług. Przewoźnicy drogowi mają nałożony obowiązek stałego utrzymywania wysokiego poziomu funkcjonowania firmy, pod kątem respektowania i wdrażania dotyczących ich przepisów. W praktyce jednak ciężko jest być nieomylnym i posiadać szeroką wiedzę z różnych dziedzin jednocześnie. Nie każda firma może sobie pozwolić na zatrudnianie specjalistów, którzy obsługiwaliby kilka działów, nie związanych bezpośrednio z transportem. Właściciele firm mają mnóstwo obowiązków, dlatego bardzo często nie starcza im czasu i siły na bieżące, szczegółowe śledzenie zmian w prawie oraz aktualizowanie ich w obiegu firmowym.

Tachoinfo oferuje firmom transportowym pełną obsługę i doradztwo prawne w toczących się sprawach. Przede wszystkim jednak, pomagamy zapobiegać roszczeniom kierowców poprzez wnikliwy audyt oraz bieżące i prawidłowe rozliczanie krajowych, jak i międzynarodowych delegacji z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Jeżeli już otrzymaliście Państwo zawiadomienie o kontroli, koniecznie skontaktujcie się z Naszym Specjalistą!

1. Audyt wewnętrzny.

Nasza usługa audytu wewnętrznego skierowana jest do firm transportowych (przewóz rzeczy, przewóz osób), które chcą na bieżąco spełniać wymagane prawem standardy. Bezpłatny audyt wewnętrzny, proponujemy także przedsiębiorstwom, które zdecydowały się na rozpoczęcie współpracy z Tachoinfo. Usługa ta polega głównie na weryfikacji prawidłowości prowadzonej dokumentacji, spełniania przez przedsiębiorcę i zatrudnianych kierowców wymogów ustawowych w zakresie wykonywania przewozów drogowych (licencja, zaświadczenia, zezwolenia, dokumentacja kierowców) oraz na przedstawieniu wniosków umożliwiających wdrożenie odpowiednich zmian przeciwdziałających powstawaniu naruszeń lub ich ograniczeniu. Im szybciej przystąpimy do audytu w firmie, tym większe są szanse na profesjonalne przygotowanie firmy w momencie kontroli i zapobieganie w przyszłości ewentualnym karom finansowym.

2. Skompletowanie niezbędnej dokumentacji.

Proponujemy Państwu usługę polegającą na przygotowaniu dokumentów do kontroli wymaganych przez ITD lub PIP. Dokonujemy rzetelnego ich sprawdzenia w celu uniknięcia naruszeń i nieprawidłowości, które mogłyby wyniknąć podczas kontroli. Naszym celem jest zabezpieczenie firmy przed konsekwencjami kontroli do minimum. Aby go osiągnąć, sprawdzeniu poddajemy całość dokumentacji związanej z czasem pracy kierowcy oraz działalnością transportową przedsiębiorcy. Analizujemy przestrzeganie norm czasu pracy kierowców kontrolowanych przez ITD i PIP. Sprawdzamy również ustawowe wymagania dotyczące przedsiębiorcy i taboru. Pomagamy wyeliminować ewentualne nieprawidłowości na przyszłość oraz wdrożyć najlepsze praktyki z zakresu zarządzania.

3. Przygotowanie bezpośrednio do kontroli ITD i PIP.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Kontrola ITD i PIP jest zawsze stresującym i uciążliwym doświadczeniem. Należy przygotować do niej wiele dokumentów związanych z usługami przewozowymi oraz udokumentować aktywność kierowców. Trzeba wziąć również pod uwagę, jak te dokumenty zinterpretują kontrolujący.

Skrupulatne przygotowanie firmy bezpośrednio do kontroli polega, m.in. na wychwyceniu i wyeliminowaniu wszelkich nieprawidłowości w działalności przedsiębiorstwa w zakresie:

  • ewidencji czasu pracy kierowców,
  • zapisów na wykresówkach lub danych cyfrowych z tachografów i kart kierowców, dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków,
  • regulaminu pracy i płacy pod względem treści (obowiązuje przy posiadaniu powyżej 50 pracowników),
  • dokumentacji pracowniczej, m.in. zawartej umowy o pracę, wymaganej dokumentacji niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz kompletności teczek osobowych,
  • dokumentacji wymaganej do wykonywania zawodu przewoźnika oraz określonego charakteru przewozów (ADR, ATP, Odpady, itp.),
  • dokumentacji pojazdów będących w prawnej dyspozycji przedsiębiorstwa,
  • spełniania przez przedsiębiorcę i zatrudnianych kierowców wymogów ustawowych w zakresie wykonywania przewozów drogowych.

Na podstawie wnikliwego przygotowania do kontroli, oferujemy Państwu skompletowanie pełnej i poprawnej dokumentacji, aby uniknąć maksymalnej ilości naruszeń, które mogłyby wyniknąć podczas kontroli i w konsekwencji ochronę przed karą lub obniżenie nałożonej kary do minimum.

Zajmujemy się nie tylko skutecznym przygotowaniem firmy do kontroli, ale również formułowaniem wyjaśnień, przygotowywaniem ewentualnych odwołań od wydanych decyzji administracyjnych, itp.

Przedstawimy wnioski pokontrolne, które usprawnią działanie Państwa firmy wraz z możliwością wdrożenia odpowiednich zmian przeciwdziałających powstawaniu naruszeń lub ich wyeliminowaniu. Podjęcie takich działań przyniesie pozytywny wynik kontroli Państwa Przedsiębiorstwa w przyszłości.

4. Reprezentacja podczas kontroli.

Jeżeli Państwo udzielicie nam stosownego pełnomocnictwa, możemy również reprezentować Państwa przedsiębiorstwo podczas kontroli ITD lub PIP w siedzibie firmy, w zakresie realizowanych przez Tachoinfo usług. W przypadku otrzymania przez przedsiębiorstwo kary, prowadzimy całościowe postępowanie odwoławcze. Podczas przeprowadzania audytu w przedsiębiorstwach, często zauważamy nieprawidłowości, które grożą przyszłymi roszczeniami pracowników względem pracodawcy. Najbardziej podstawowe i przez to najczęstsze, to roszczenia za wykonaną pracę oraz pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych. Dochodzą do tego roszczenia za podróże służbowe, czyli delegacje i ryczałty przysługujące za noclegi. Przypadki te dotyczą głównie delegacji i ryczałtów podczas podróży zagranicznych, których stawki są obliczane w walucie kraju, na którego terenie kierowca przebywał, wykonując swoje obowiązki służbowe. Kierowca ma prawo dochodzić swoich roszczeń za okres 3 ostatnich lat. Mnożąc sumę zaległych diet przez liczbę dni pracy, za które one przysługują, okazuje się, że takie roszczenia kierowcy sięgają dziesiątek tysięcy złotych wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi od poszczególnych kwot.