Tachografy w busach

Parlament Europejski postanowił obj?ć przepisami rozporz?dzenia 561/2006 transportu pojazdami o dmc od 2,4 do 3,5 t (ł?cznie z przyczep? lub naczep?).

W myśl zmian zaakceptowanych przez Parlament Europejski w każdym pojeździe, w którym dopuszczalna masa całkowita ł?cznie z przyczep? lub naczep? przekroczy 2,4 tony w międzynarodowym transporcie rzeczy, musi być zamontowany tachograf cyfrowy. Każdy kierowca będzie musiał posiadać imienn? kartę kierowcy, na której zapisywane będ? wszystkie aktywności.
W praktyce będzie to oznaczało, że kierowców busów realizuj?cych przewozy międzynarodowe będzie obowi?zywał taki sam czas pracy, przerw i odpoczynku, który obecnie dotyczy kierowców ciężarówek.

 

Europosłowie przyjęli ostatnio również zmiany w dwóch rozporz?dzeniach które obejmuj? przewozy międzynarodowe pojazdami od 2,4 do 3,5t:

  • Konieczność uzyskania wspólnotowej licencji transportowej przy spełnieniu warunków określonych w rozporz?dzeniu nr 1072/2009.
  • Przedsiębiorca wykonuj?cy zawód przewoźnika drogowego musi mieć odpowiedni? zdolność finansow?:

„W celu spełnienia wymogu określonego w art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowi?zania finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnion? osobę, że co roku dysponuje kapitałem własnym w wysokości co najmniej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu, 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej, ł?cznie z przyczepami, powyżej 3,5 tony oraz 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej, ł?cznie z przyczepami, wynosz?cej od 2,4 do 3,5 tony. Przedsiębiorstwa prowadz?ce działalność przewoźnika drogowego transportu rzeczy wył?cznie pojazdami silnikowymi o dopuszczalnej masie całkowitej, ł?cznie z przyczepami, od 2,4 do 3,5 tony wykazuj? na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnion? osobę, że co roku dysponuj? kapitałem własnym w ł?cznej wysokości, co najmniej 1 800 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.”Zmiany te zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski, to czy wejd? w życie i kiedy zależy od Rady Unii Europejskiej.