Ustawa przyjęta w sejmie!

Sejm przyj?ł ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawę o czasie pracy kierowców oraz innych ustaw, która wprowadza przepisy zwi?zane z Pakietem mobilności !

Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, pierwsze przepisy dotycz?ce likwidacji delegacji zaczn? obowi?zywać już od 2.02.br.