WŁOCHY: Nowe obostrzenia dotyczące kabotażu.

W dniu 10 lipca 2018 r. Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało okólnik o numerze 5507, który w sposób szczegółowy określa warunki kontroli delegowanych kierowców, wykonuj?cych na terenie Włoch kabotaż.

W okólniku określone zostały obowi?zki przewoźnika podczas operacji kabotażowych we Włoszech oraz taryfikator kar za nieprzestrzeganie wymogów (do 10 tyś. euro). W prowadza on również instrukcje dla służb kontroluj?cych.

Obowi?zki przewoźnika przed oddelegowaniem kierowcy:

 • Zgłoszenie kierowcy do systemu informatycznego najpóźniej do godz. 24:00 dnia poprzedzaj?cego delegację. 
 • Posiadać przedstawiciela na terenie Włoch, który będzie posiadał dodatkowy komplet dokumentacji, takiej samej co kierowca.

Kierowca musi mieć przy sobie:

 • Formularz zgłoszeniowy (ważny trzy miesi?ce).
 • Umowę o pracę przetłumaczon? na j. włoski.
 • Zaświadczenie A1.
 • Podan? stawkę godzinow? brutto (dla kierowcy) oraz zasady zwrotu kosztów poniesionych przez kierowcę w czasie delegacji.
 • Pasek wynagrodzeń i potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia.

Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na j. włoski, w przeciwnym razie służby kontrolne maj? prawo ukarać kierowcę i przewoźnika.

Kary przewidziane w razie niedopełnienia, któregoś z obowi?zków:

 • kara dla przedsiębiorstwa od 1 tys. do 10 tys. euro.
 • kara dla kierowcy od 150 euro do 500 euro.

W przypadku, kiedy kara pieniężna nie zostanie opłacona na miejscu, organ kontroluj?cy może nałożyć karę w postaci administracyjnego zatrzymania pojazdu.

Umowa o pracę musi zawierać następuj?ce elementy (brak któregokolwiek skutkować będzie mandatem):

 • Określenie pracodawcy i pracownika.
 • Miejsce pracy (jeżeli nie ma stałego miejsca pracy należy wskazać, że kierowca jest zatrudniony w różnych miejscach oraz siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę).
 • Datę rozpoczęcia oraz czas trwania stosunku pracy (umowa na czas określony/nieokreślony).
 • Czas trwania pracy wykonywanej za granic?.
 • Określenie wynagrodzenia wraz z elementami składowymi oraz okresem płatności.
 • Ilość urlopu przysługuj?cego pracownikowi.
 • Wymiar czasu pracy.
 • Warunki wypowiedzenia umowy o pracę.