Włochy – wymagany nowy certyfikat | Portugalia – rozluźnienie przepisów

Nowa wersja certyfikatu we Włoszech

23 marca włoski rz?d wydał now? wersję certyfikatu, z niewielkimi zmianami, któr? musi posiadać przy sobie kierowca. Włoska policja potwierdziła, że dokumentu nie można przedstawić w formie cyfrowej (w aplikacji lub pliku pdf). Należy go wydrukować, podpisać i przekazać funkcjonariuszowi policji. Kserokopie wypełnionego dokumentu również nie s? akceptowane.

Aktualny wzór certyfikatu dostępny pod: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/nuovo_modello_autodichiarazione_23.03.2020_compilabile.pdf

Przypominamy również, że 18 marca Ministerstwo Transportu opublikowało nowy dekret, który wprowadził 14 dni obowi?zkowej izolacji dla osób wjeżdżaj?cych do kraju. Zapis ten nie dotyczy pracowników transportu drogowego realizuj?cych przewozy do Włoch lub w tranzycie, pod warunkiem, że opuszcz? oni kraj po 72 godzinach.

—————-

Portugalia powiadomiła Komisję Europejsk?, iż wszelki transport towarów wykonywany na jej terytorium jest zwolniony z przestrzegania dziennych czasów prowadzenia pojazdu i tygodniowego odpoczynku. Rozluźnienie obowi?zuje od 23 marca do 6 kwietnia i obejmuje art. 6.1 i 8.6 Rozporz?dzenia (WE) 561/2006.

Kierowcy nadal musz? odbywać 45-minutowe  przerwy po 4,5 godziny jazdy oraz  przestrzegać dziennych odpoczynków. Nie mog? przekroczyć 56 godzin jazdy w tygodniu i 90 godzin w ci?gu dwóch tygodni.