Wnioski o wydanie licencji dla BUS już dostępne!

Wnioski o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej dotycz?cej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy dla pojazdów o DMC od 2,5 do 3,5 tony s? już dostępne na stronach rz?dowych.

Przypominamy, że w zwi?zku z wejściem w życie kolejnego etapu zmian zwi?zanych z wdrażaniem Pakietu mobilności od 22 maja przewoźnicy wykonuj?cy przewozy międzynarodowe pojazdami od 2-5 t. do 3.5t zobowi?zani będ? do posiadania licencji wspólnotowej oraz odpowiedniego zezwolenia.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy wi?że się z konieczności?:
1. Wyznaczenia zarz?dzaj?cego transportem
2. Posiadania siedziby
3. Każdego roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych wykazania, że dysponuje kapitałem i rezerwami w wysokości:
– 1800 euro na pierwszy pojazd,
– 900 euro na każdy dodatkowy pojazd
(w drodze odstępstwa właściwy organ może się zgodzić, aby wykazać swoj? zdolność finansow? za pomoc? gwarancji bankowej, polisy ubezpieczeniowej).

Wszystkich zainteresowanych pomoc? w uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencji międzynarodowej oraz potrzebuj?cych informacji w zakresie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych – zapraszamy do kontaktu!

Tu znajd? Państwo niezbędne wnioski!