Wydłużenie okresu obowiązywania odstępstw w zakresie czasu pracy kierowców

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska działaj?c na podstawie art. 14 ust. 1 rozporz?dzenia (WE) nr 561/2006, po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, postanowiła wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6 ust. 1-3, art. 7 oraz art. 8 ust. 8 ww. rozporz?dzenia w stosunku do kierowców wykonuj?cych krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób.

Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów maj? zastosowanie do kierowców wykonuj?cych przewozy drogowe rzeczy. Natomiast kierowcy wykonuj?cy przewozy drogowe osób podlegaj? tym odstępstwom wył?cznie w sytuacji przewozu realizowanego w zwi?zku z powrotami obywateli do ich krajów miejsc zamieszkania.

Te wyj?tkowe środki uzasadnione s? pandemi? zakażeń koronawirusa COVID-19.
Odstępstwa stosuje się od 17 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Zgodnie z tymi odstępstwami:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2),
  • ł?czny czas prowadzenia pojazdu w ci?gu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwaj?cym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ci?gła przerwa trwaj?ca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7),
  • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8).

 

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będ? miały zastosowania odstępstwa w zakresie norm dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Zgodnie z brzmieniem uzgodnionego z Komisj? Europejsk? powiadomienia, kierowcy, o których mowa powyżej, wskazuj? odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw, o których mowa powyżej.

Źródło: www.gov.pl