Zakaz odbierania odpoczynku w busach we Francji

Zakaz odbierania odpoczynku dobowego oraz tygodniowego w busach do 3,5 t na terenie Francji w opinii Komisji Europejskiej narusza prawo Wspólnoty!

Takie orzeczenie dotycz?ce wprowadzonego w zeszłym roku na terenie Francji ograniczenia wydała Komisja Europejska. 

„Komisja uważa, że francuskie przepisy w sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny ograniczaj? swobodę świadczenia usług transportu drogowego we Francji i s? sprzeczne z celami rynku wewnętrznego” 

Strona Francuska ma teraz dwa miesi?ce na ustosunkowanie się do wydanego oświadczenia. Przypomnijmy, że ustanowiony dekret wywołał bardzo duże poruszenie w branży transportowej. Przestrzeganie wprowadzonych wtedy przepisów obci?żyło głównie pracodawców i zobowi?zało ich do zorganizowania odpoczynku w odpowiednich warunkach bez względu na formę zatrudnienia pracownika  oraz to czy dana firma ma swoj? siedzibę na terenie Francji czy innego europejskiego państwa. 

Źródło