Złagodzenie przepisów unijnych dotyczących czasu pracy kierowców

Kolejne europejskie kraje decyduj? się na rozluźnienie dotycz?ce czasów pracy i odpoczynków kierowców w zwi?zku z trudn? sytuacj? wywołan? przez korona-wirusa. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia) – odstępstwa obowi?zuj? od 00:01 18 marca do 23:59 16 kwietnia 2020, dotycz? pojazdów wykonuj?cych dostawy żywności lub artykułów nieżywnościowych (środków higieny osobistej i środków czyszcz?cych) oraz leków bez recepty na trasach:

– z centrów dystrybucji do sklepów (lub magazynu przeładunkowego),

– od producenta lub dostawcy do centrów dystrybucji (w tym ładunki przewożone na trasie powrotnej)

– od producenta lub dostawcy do sklepu (lub magazynu przeładunkowego)

– pomiędzy centrami dystrybucyjnymi w wykorzystaniem łownych węzłów transportowych

– dostawy z głównych węzłów transportowych do sklepów

Przewidziane odstępstwa:

1) wydłużony limit czasu prowadzenia do 11 godzin

2) skrócenie odpoczynku dziennego z 11 do 9 godzin

3) wydłużony tygodniowy czas prowadzenia do 60 godzin, dwutygodniowy czas prowadzenia do 96 godzin

4) odroczenie obowi?zku rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po sześciu dobach o 1 dobę, tzn. dopiero po 7 dobach

5) wydłużenie czasu prowadzenia bez przerwy 45-minutowej z 4,5 godzin do 5,5 godzin jazdy

———————————-

Irlandia – odstępstwa obowi?zuj? od 18 marca do 16 kwietnia 2020 roku. Dotyczy krajowego i międzynarodowego transportu towarów.

Odstępstwa od przepisów rozporz?dzenia 561/2006:

1) wydłużony dwutygodniowy czas prowadzenia z 90 do 112 godzin

2) co najmniej dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku w ci?gu dwóch kolejnych tygodni. Nie wymaga się rekompensaty ani regularnego tygodniowego okresu odpoczynku. Brak odroczenia wymogu rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku.

———————————

Słowacja – od 19 marca do 17 kwietnia 2020 roku. Dotyczy krajowego i międzynarodowego transportu towarów.

Odstępstwa od przepisów rozporz?dzenia 561/2006:

1) wydłużenie dziennego okresu prowadzenia z 9 do 11 godzin

2) wydłużenie tygodniowego czasu prowadzenia do 60 godzin

3) wydłużenie dwutygodniowego czasu prowadzenia do 96 godzin

4) wydłużenie czasu prowadzenia bez przerwy 45-minutowej z 4,5 godzin do 5,5 godzin jazdy

5) skrócenie odpoczynku dziennego z 11 do 9 godzin

———————————-

Malta – odstępstwa obowi?zuj? od 18 marca do 16 kwietnia 2020 roku. Dotyczy międzynarodowego transportu towarów

Odstępstwa od przepisów rozporz?dzenia 561/2006:

1) wydłużenie dziennego okresu prowadzenia z 9 do 11 godzin

2) skrócenie odpoczynku dziennego z 11 do 9 godzin

———————————-

Niemcy – odstępstwa obowi?zuj? od 18 marca do 17 kwietnia 2020 roku.  Dotyczy transportu podstawowych towarów, takich jak żywność, lekarstwa, medyczne wyposażenie ochronne i paliwa.

Odstępstwa od przepisów rozporz?dzenia 561/2006:

1) wydłużenie dziennego okresu prowadzenia pojazdu z 9 do 10 godzin nie więcej niż pięć razy w tygodniu

2) możliwość skorzystania z dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku ,

pod warunkiem że:

– kierowca korzysta z przynajmniej czterech tygodniowych okresów odpoczynku w ci?gu tych czterech kolejnych tygodni, z czego przynajmniej dwa s? regularnymi 45- godzinnymi okresami odpoczynku tygodniowego.

– rekompensata za skrócone odpoczynki tygodniowe powinna zostać pobrana przed kolejnym okresem odpoczynku.

———————————-

Luksemburg – 19 marca do 17 kwietnia 2020 roku. Dotyczy krajowego i międzynarodowego transportu towarów.

Odstępstwa od przepisów rozporz?dzenia 561/2006:

1) wydłużenie tygodniowego czasu prowadzenia do 60 godzin

2) wydłużenie dwutygodniowego czasu prowadzenia do 96 godzin

3) odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu  – 24 godzin.

———————————–

Rumunia 18 marca do 16 kwietnia 2020 roku. Dotyczy krajowego i międzynarodowego transportu towarów.

Odstępstwa od przepisów rozporz?dzenia 561/2006:

1) wydłużenie dziennego okresu prowadzenia z 9 do 11 godzin

2) wydłużenie czasu prowadzenia bez przerwy 45-minutowej z 4,5 godzin do 5,5 godzin jazdy

3) skrócenie odpoczynku dziennego z 11 do 9 godzin

4) odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu  – 24 godzin.

———————————-

Bułgaria 19 marca do 13 kwietnia 2020 roku. Dotyczy krajowego i międzynarodowego transportu towarów.


Odstępstwa od przepisów rozporz?dzenia 561/2006:

1) wydłużenie dziennego okresu prowadzenia z 9 do 11 godzin

2) wydłużenie czasu prowadzenia bez przerwy 45-minutowej z 4,5 godzin do 5,5 godzin jazdy

3) skrócenie regularnego tygodniowego  okresu odpoczynku z 45 godzin do 24 godzin.

Przypominamy, że zgodnie z artykułem 12 Rozporz?dzenia WE 561/2006 kierowca powinien wskazać powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urz?dzenia rejestruj?cego lub na wydruku z urz?dzenia rejestruj?cego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalaj?cego na postój.