Zmiany w ustawie o ruchu drogowym podpisane przez Prezydenta!

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która zakłada m.in.:

    • możliwość zatrzymania za pokwitowaniem przez policję prawa jazdy kierowcy, jeśli w trakcie kontroli stwierdzone zostan? nieprawidłowości w zakresie korzystania z tachografu tj. np. jeśli kierowca korzysta z cudzej karty kierowcy, jeśli korzysta z dwóch własnych kart, jeśli korzysta z cudzej wykresówki, a także w przypadku korzystania z niedozwolonych urz?dzeń, które mog? mieć wpływ na rejestrowane w urz?dzeniu dane;
    • maksymalna wysokość grzywny w postępowaniu mandatowym wzrasta z 5 do 30 tys. złotych;
    • poniesiono minimalne kwoty grzywny w odniesieniu do niektórych wykroczeń np. prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub innych środków zabronionych będzie zagrożone grzywn? nie mniejsz? niż 2500 tys. zł;
    • maksymalna liczba punktów karnych, która może zostać nałożona na kierowcę, wzrasta z 10 do 15 punktów karnych. Zniesione zostaj? także szkolenia, które dawały możliwość zmniejszenia liczby zalegaj?cych na koncie punktów; 
    • usunięcie posiadanych punktów karnych będzie zależne od tego, czy nałożony mandat karny zostanie zapłacony, a czas,  w którym punkty zostan? zachowane na koncie kierowy, wydłuża się z 1 roku do 2 lat; 
    • wprowadzone zmiany usprawni? także uzyskiwanie renty przyznawanej rodzinie ofiary wypadku drogowego, spowodowanego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.  

Te i inne zmiany wchodz? w życie od 1 stycznia 2022 roku.